PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(3): 251-258

Holistic measurement of well-being: psychometric properties of the physical, mental and social well-being scale (PMSW-21) for adults.
[Holistic measurement of well-being: psychometric properties of the physical, mental and social well-being scale (PMSW-21) for adults.]

P. Supranowicz, M. Paź

ABSTRACT

Background. A holistic approach to health requires the development of tools that would allow to measure the inner world of individuals within its physical, mental and social dimensions.  
Objectives. To create the Physical, Mental and Social Well-being scale (PMSW-21) that allows a holistic representation of various dimensions of well-being in such a way as they are perceived by the individuals and how affected their health.  
Material and methods. The study was conducted on the sample of 406 inhabitants of Warsaw involving in the Social Partici-pation in Health Reform project. The PMSW-21 scale included: headache, tiredness, abdominal pain, palpitation, joint pain, backache, sleep disturbance (physical domain), anxiety, guiltiness, helplessness, hopelessness, sadness, self-dissatisfaction, hostility (mental domain), security, communicability, protection, loneliness, rejection, sociability and appreciation (social domain). The five criterial variables of health and seven of life experiences were adopted to assess the discriminative power of the PMSW-21 scale.  
Results. The total well-being scale as well as its physical, mental and social domains showed high reliability (Cronbach a 0.81, 0.77, 0.90, 0.72, respectively). The analysis confirmed the construct validity. All the items stronger correlated with their own domain than with the others (ranges for physical: 0.41 – 0.55, mental: 0.49 – 0.80 and social: 0.31 – 0.50). The total scale demonstrate high sensitivity; it significantly differentiated almost all criterial variables. Physical domain showed high sensitivity for health as well as for negative life events variables, while the mental and social domains were more sensitive for life events.  
Conclusions. The analysis confirmed the usefulness of PMSW-21 scale for measure the holistic well-being. The reliability of the total scale and its domains, construct validity and sensitivity for health and life determinants were at acceptable level.  

STRESZCZENIE  

Wprowadzenie. Holistyczne podejście do zdrowia wymaga stworzenia narzędzia, które umożliwiłoby mierzenie wewnętrz¬nego świata jednostki w jego fizycznym, psychicznym i społecznym wymiarze.  
Cel. Opracowanie skali Fizycznego, Psychicznego i Społecznego Samopoczucie (PMSW-21), która umożliwi przedsta¬wienie w sposób całościowy różnych wymiarów samopoczucia w taki sposób, jak są one postrzegane przez jednostki i jak wpływają na ich zdrowie.  
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na próbie 406 mieszkańców Warszawy biorących udział w projekcie Partycy¬pacja Społeczna w Reformowaniu Zdrowia. Skala PMSW-21 obejmowała: ból głowy, przemęczenie, ból brzucha, kołatanie serca, ból stawów, ból pleców, trudności w zasypianiu (domena fizyczna), niepokój, poczucie winy, bezradność, bezna¬dziejność, smutek, niezadowolenie z siebie, wrogość (domena psychiczna), bezpieczeństwo, komunikatywność, ochronę, samotność, wykluczenie, towarzyskość i szacunek (domena społeczna). Do oceny mocy dyskryminacyjnej skali PMSW-21 przyjęto pięć zmiennych kryterialnych dotyczące zdrowia i siedem dotyczących doświadczeń życiowych.  
Wyniki. Zarówno całkowita skala, jak i jej domeny fizyczna psychiczna i społeczna wykazały wysoką rzetelność (Cron¬bach a odpowiednio 0.80, 0.77, 0.90, 0.72). Analiza potwierdziła trafność konstruktu. Wszystkie pozycje silniej korelowały z własną domeną niż z pozostałymi (zakresy dla fizycznej: 0.41 – 0.55, psychicznej: 0.49 – 0.80 i społecznej: 0.31 – 0.50). Całkowita skala wykazała wysoką czułość, znacząco różnicowała niemal wszystkie zmienne kryterialne. Domena fizyczna wykazała wysoką czułość zarówno w przypadku zmiennych kryterialnych dotyczących zdrowia jak i negatywnych zdarzeń życiowych, natomiast domeny psychiczna i społeczna były bardziej czułe w przypadku zdarzeń życiowych.
Wnioski. Analiza potwierdziła użyteczność skali PMSW-21 do całościowego mierzenia samopoczucia. Rzetelność skali całkowitej i jej domen, trafność konstruktu oraz czułość w odniesieniu do uwarunkowań zdrowotnych i życiowych była na akceptowalnym poziomie. 

Downloads: 1673