PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(2): 203-211

Higiena wypoczynku studentów III roku Wydziału Pielęgniarskiego i Nauk o Zdrowiu
[Hygiene of leisure time among third year students from Faculty of Nursing and Health Society]

R. Czabak-Garbacz, A. Skibniewska, P. Mazurkiewicz, A. Wisowska

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena higieny wypoczynku studentów III roku Wydziału Pielęgniarskiego i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie. Przeanalizowano bierne i czynne formy spędzania czasu wolnego. Badaniami przeprowadzonymi za pomocą ankiety objęto 106 studentów (55 dziennych i 51 zaocznych). Stwierdzono, że studenci preferowali bierne formy spędzania czasu wolnego. Najbardziej popularną czynnością było słuchanie radia, na którą ankietowani poświęcali średnio 2,9 godziny dziennie (studenci dzienni przeznaczali więcej czasu niż zaoczni, różnica istotna statystycznie). Dużą ilość czasu badani przeznaczali również na oglądanie telewizji (średnio 1,5 godziny dziennie), czytanie książek i prasy (studenci dzienni prawie 2 razy więcej czasu niż zaoczni, zauważalna istotna różnica) oraz wykonywanie obowiązków domowych (studenci zaoczni o połowę więcej czasu niż dzienni, różnica istotna statystycznie), takich jak przygotowywanie posiłków i zakupy. Najmniej czasu wolnego studenci poświęcali na sen w ciągu dnia, mimo, że jest to doskonały sposób wypoczynku. W pracy wykazano także, że aktywność fizyczna nie była popularną formą spędzania czasu wolnego przez studentów, z których co trzeci nie uprawiał sportu (głównie studenci zaoczni, różnica istotna statystycznie), a tylko 31% ankietowanych spacerowało codziennie. Mniej niż połowa (44%) ankietowanych korzystała z wyjazdów turystycznych, częściej w lecie, niż w zimie, w większym stopniu dzienni, niż zaoczni. Zauważono, że studenci zaoczni w porównaniu ze studentami dziennymi, podobnie spędzali czas wolny w dni powszednie, jedynie więcej czasu poświęcali na wykonywanie obowiązków domowych. Niewątpliwie sposób spędzenia czasu wolnego przez poddaną badaniom młodzież akademicką nie był higieniczny (przewaga zajęć biernych, niewielka aktywność fizyczna, przeznaczenie wakacji, bądź urlopów na pracę zarobkową), nie dawał ankietowanym ani poczucia relaksu i odprężenia po całodziennych obowiązkowych zajęciach, ani też zadowolenia.

 

ABSTRACT
The aim of the study was the assessment of hygiene of leisure time among third year students from Faculty of Nursing and Health Science of Lublin Medical Academy. It analyzed passive and active ways of spending free time. The study involved 106 students (55 stationary and 51 extramural) and it was conducted by means of questionnaire. The study revealed that students prefer passive types of spending their leisure time. The most popular activity was listening to the radio, to which they devoted average 2.9 hours a day (listening to music mainly). Extramural students listened to the radio shorter than stationary ones (the difference was statistically significant). Students spent also a lot of their time watching television (average 1.5 hours a day), reading books and newspapers (average 1.85 hours a day) and doing housework, which is an active way of rest (average 2.7 hours a day), mainly preparing meals and shopping. Students devoted the least of their free time to sleep during the day in spite of the fact it is an excellent way of rest. The study found also that physical activity was not a favourite type of spending free time. Every third student did not do any sport. Stationary students did sport 4 times longer than extramural (the difference was statistically significant). Only 31% practiced taking a daily walk and only 44% of students made tourist trips. 81,9% of them went away during summer holidays, but only 31% of them during the winter break. Undoubtedly, the way of spending free time by the students under examination was not hygienic as it did not give them a sense of relaxation and rest; also the students themselves were not satisfied with it.

Downloads: 1226