PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(3): 267-276

Grzyby keratynolityczne w lagunie kwaśnych odpadów rafineryjnych na terenie rafinerii ropy naftowej
[Keratynolytic fungi in an acidic petroleum waste lagoon at a petroleum refinery]

K. Ulfig, G. Płaza, M. Terakowski, A. Worsztynowicz

STRESZCZENIE
Celem pracy było przebadanie grzybów keratynolitycznych w lagunie kwaśnych odpadów rafineryjnych (przed bioremediacją) w obrębie rafinerii ropy naftowej znajdującej się na terenie gęsto zaludnionym. Wysokie stężenia weglowodorów ropopochodnych (nie polarnych i polarnych związków alifatycznych oraz WWA) uniemożliwiły wzrost badanych grzybów w glinie i odpadach z laguny. Naturalny proces samooczyszczania znacznie obniżył zawartość węglowodorów, podwyższył pH i spowodował obfity wzrost Trichophyton ajelloi w glebie organicznej. Gleba ta zawierała materiał pochodzący ze strefy korzeniowej traw rosnących w kilku zielonych oazach na obrzeżu laguny. Nie można wykluczyć, że szczepy Trichophyton ajelloi zaadaptowane do skrajnych warunków w lagunie brały aktywny udział w procesie usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych. Gatunki grzybów wyizolowane w niniejszej pracy nie stwarzały istotnego zagrożenia epidemiologicznego. Zanieczyszczenia ropopochodne mogą jednak sprzyjać wzrostowi potencjalnych patogenów, np. Microsporum gypseum w innych typach gleb.

 

ABSTRACT
The study was to examine the incidence of keratinolytic fungi in the lagoon with acidic petroleum wastes (before bioremediation) at a petroleum refinery situated within a highly populated area. High concentrations of petroleum hydrocarbons (non-polar and polar aliphatics and PAHs) made the growth of keratinolytic fungi in clay and litter from the lagoon impossible. The natural self-purification process considerably decreased the hydrocarbon contamination, increased the pH and caused the abundant growth of Trichophyton ajelloi in organic soil. This soil included the root-adjacent material from the grass growing in several green oases at the lagoon. It is possible that the strains of Trichophyton ajelloi adapted to the extreme lagoon’s conditions actively participated in the soil self-purification process. The fungal species isolated in the present study did not pose a threat to public health. However, petroleum contaminants may support the growth of potential pathogens, for example Microsporum gypseum, in other types of soils.

Downloads: 1352