PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(2): 163-168

Formy krzemu i ich rola w odżywkach dla niemowląt
[Silicon forms and its role in baby foods]

W. Dejneka, J. Łukasiak

STRESZCZENIE
W pracy podjęto próbę oceny całkowitej zawartości krzemu oraz form potencjalnie biodostępnych w wybranych odżywkach dla dzieci i niemowląt. Ocenę całkowitej zawartości oraz form biodostępnych krzemu dokonano przy pomocy dwóch metod analitycznych. Dla oznaczenia całkowitej zawartości krzemu zastosowano atomową spektroskopię absorpcyjną (AAS). W celu oznaczenia formy biodostępnej krzemu zastosowano spektroskopową metodę oznaczania krzemu z molibdenianem amonowym w zakresie światła widzialnego (VIS). W grupie produktów mlecznych najwyższą zawartość krzemu całkowitego oznaczono w mleku Mlekovita (0,54 mg/l), zaś odżywka mleczna Humana 2 zawiera najwięcej krzemu w formie bioprzyswajalnej (0,24 mg/l). Natomiast rozpatrując grupę odżywek firmy Gerber zawartości krzemu należy uznać za bardzo wysokie np. odżywka Warzywa z szynką zawiera 48,29 mg/kg krzemu całkowitego oraz 4,13 mg/kg formy biodostępnej. Porównując zawartość krzemu w produktach mlecznych i odżywkach dla niemowląt z zawartością krzemu w mleku kobiecym (0,05 mg/l), można stwierdzić duży nadmiar tego pierwiastka w odżywkach dla niemowląt.

 

ABSTRACT
This paper presents an attempt to assess the total content of silicon and its potentially bioavailable forms to the baby body in milk nutrient and baby foods. The measurements of the total and bioavailable silicon were conducted with the use of two analytical methods. The methods of atomic absorption spectroscopy (AAS) were used for the determination of total silicon content. Bioavailable silicon was determined by means of visible light spectroscopy (VIS) with ammonium molybdate. In the group milk products the largest amount of total silicon was found in Mlekovita milk – 0.54 mg/l, and Humana 2 milk formula contained the highest concentration of ionised silicon – 0.24 mg/l. In baby foods manufactured by Gerber the total amount of silicon was high and the average content stood at 27 mg/kg in dry matter. The largest amount of total silicon was found in Vegetables and Ham – 48.19 mg/kg in dry matter, as well as bioavailable silicon – 4.13 mg/kg in dry matter. Comparing level of silicon in milk nutrient and baby foods to content silicon in human milk 0.05 mg/l, it was found that large excess of silicon in this foodstuffs.

Downloads: 1718