PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(3): 307-311

Emisja lotnych związków organicznych z wykładzin dywanowych
[Emission of volatile organic compounds from textile floor coverings]

B. Igielska, I. Pecka, E. Sitko, G. Nikel, R. Wiglusz

STRESZCZENIE
Przeprowadzono badania emisji formaldehydu i innych lotnych związków organicznych (toluenu, styrenu, 4-PC) i ich sumy (VOCS ) z nowych wykładzin dywanowych. Badania przeprowadzono w komorze laboratoryjnej /0.6 m3 poj./ w następujących warunkach: temperaturze 230C, wilgotności względnej pow. 45%, 1 wymianie pow. h-1 i obciążeniu komory materiałem 1 m2 m-3. Formaldehyd oznaczano metodą kolorymetryczną, toluen, styren, 4-PC i sumę lotnych związków techniką GC. Badane wykładziny nie wydzielały formaldehydu. Emisja innych lotnych związków organicznych była na bardzo niskim poziomie. Testowane wykładziny spełniają znane kryteria oceny.

 

ABSTRACT
The emission of formaldehyde and the other volatile organic compounds (toluene, styrene, 4-PC) and total volatile organic compounds (VOCS ) from new textile floor coverings was measured with the use of environmental chamber (0.6 m3 capacity) in the following conditions: temperature 230C, relative humidity 45%, 1 exchange/hour and factor loading 1m2 m-3. The formaldehyde was determined by using colorimetric method, VOCS by GC method. The tested carpets did not emit formaldehyde. The emission of other volatile organic compounds was very low and fulfil known requirements.

Downloads: 1245