PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(3): 361-366

Dietary assessment of males from Seventh-Day Adventist church in Warsaw
[Dietary assessment of males from Seventh-Day Adventist church in Warsaw]

E. Słociak, E. Bartnikowska

STRESZCZENIE
The main purpose of this research was to assess the quality and quantity of daily food rations and the intakes of selected nutrients by males aged 30 to 50 years – the Seventh-Day Adventists from the Warsaw assembly. The results of the quality of daily food rations showed that around 97% of food rations of Adventists were composed satisfactorily or adequately. Furthermore, the assessment of the daily intakes of nutrients showed no significant difference from recommended values formulated by National Food and Nutrition Institute in Warsaw. Daily food intakes by the Adventist males closely follow the healthy eating recommendations over daily nutrients intakes of whole population of males in Poland living in cites. Such results are mostly related to low consumption of fats, cholesterol, salt and higher intake of dietary fiber and vitamin C.

 

ABSTRACT
Celem pracy jest ocena jakościowa i ilościowa całodobowych racji pokarmowych mężczyzn w wieku 30-50 lat – Adwentystów Dnia Siódmego (ADS) ze zboru w Warszawie. W ocenie jakościowej stwierdzono, że ok. 97% racji pokarmowych Adwentystów zestawiono w stopniu dobrym lub dostatecznym, zaś analiza ilościowa wykazała, że podaŜ składników odżywczych w całodobowych racjach pokarmowych Adwentystów nie odbiega w istotnym stopniu od zaleceń opracowanych przez specjalistów Iśś w Warszawie dla osób tej grupy. Całodobowe racje pokarmowe mężczyzn ADS odpowiadają bardziej prozdrowotnemu modelowi zywienia niż racje pokarmowe populacji ogółu mężczyzn z Warszawy. Wynika to głównie z mniejszego spożycia tłuszczów, cholesterolu i soli kuchennej, a większego spożycia włókna pokarmowego i witaminy C przez Adwentystów.

Downloads: 973