PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2013, 64(4): 285-291

Development and validation of a new method for determining nitrofuran metabolites in bovine urine using liquid chromatography - tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
[Development and validation of a new method for determining nitrofuran metabolites in bovine urine using liquid chromatography - tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).]

L. Rodziewicz, I. Zawadzka

ABSTRACT

Background. The use of nitrofurans as veterinary drugs in food-producing animals is banned throughout the European Union. Nevertheless, nitrofuran metabolites have been detected not only in animal products, but also in bovine urine. At present there are no methods yet published for the simultaneous detection of nitrofuran metabolites in bovine urine.

Objectives. To develop and validate a method for determination of four key nitrofuran metabolites in bovine urine.

Material and methods. The four nitrofuran metabolites (nitrofurantoin, furazolidone, nitrofurazone and furaltadone), were determined in bovine urine using LC-ESI-MS/MS. The procedure required an acid-catalysed release of protein-bound metabolites, followed by their in situ conversion into 2-nitrobenzaldehyde (NBA) derivatives. The sample clean-up was performed using a polymer extraction cartridge before hydrolysis. Nitrofuran metabolites were then determined using electrospray ionization in the positive mode, that had previously been separated on a Phenomenex Luna C-18 column.

Results. The method was validated in accordance with the procedure outlined in  the Commission Decision No. 2002/657/EC. Urine samples were spiked with nitrofuran metabolite solutions at levels of 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 µg/kg. Recoveries ranged between 90 – 108% (inter standard-corrected), with a repeatability precision (RSD) of less than 19% for all four analytes. The decision limit (CC) and detection capability (DC) were obtained from a calibration curve and lay respectively within the following ranges: 0.11 – 0.34 μg/kg and 0.13 – 0.43 μg/kg.

Conclusions. The developed and validated LC-ESI-MS/MS method allows four nitrofuran metabolites to be identified and quantitated in bovine urine. This analytical procedure meets the criteria defined in the Commission Decision No. 2002/657/EC.

 

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Unia Europejska zabroniła stosowania nitrofuranów jako leków weterynaryjnych u zwierząt, których tkanki przeznaczone są do spożycia. Metabolity nitrofuranów są wykrywane zarówno w produktach pochodzenia zwierzęcego jak i moczu. Brak opublikowanej metody pozwalającej na jednoczesne oznaczanie metabolitów nitrofuranów w moczu bydlęcym.

Cel.   Celem badań było opracowanie i zwalidowanie metody analitycznej pozwalającej na oznaczanie czterech metabolitów nitrofuranów w moczu bydlęcym.

Materiał i metoda. Metatabolity nitrofuranów (nitrafurantoiny, furazolidonu, nitrofurazonu i furaltadonu) były oznaczane w moczu bydlęcym metodą LC-ESI-MS/MS. Procedura wymaga stosowania hydrolizy w środowisku kwaśnym w celu rozerwania wiązania białko-metabolit, a następnie przeprowadzenia metabolitów w pochodne z 2-nitrobenzaldehydem. Oczyszczanie próbek prowadzono przed hydrolizą na kolumienkach ze złożem polimerycznym. Metabolity nitrofuranów oznaczane były przy zastosowaniu jonizacji poprzez elektrorozpraszanie w polaryzacji dodatniej, po wcześniejszym rozdzielaniu na kolumnie Phenomenex Luna C-18.

Wyniki. Metoda została zwalidowana zgodnie z decyzją Komisji nr 2002/657/WE. Próbki moczu były wzbogacone roztworem metabolitów nitrofuranów na poziomach odpowiadających 0,5, 1,0, 1,5, i 2,0 µg/kg. Odzysk mieścił się w zakresie 90 – 108%, współczynnik powtarzalności (RSD) był mniejszy niż 19% dla wszystkich czterech związków. Decyzyjną wartość graniczną (CCa) oraz zdolność wykrycia (CCb) wyznaczono przy użyciu krzywej wzorcowej. Mieszczą się one w zakresie 0,11 – 0,34 mg/kg oraz 0,13 – 0,43 mg/kg.

Wnioski. Opracowana i zwalidowana metoda LC-ESI-MS/MS daje możliwość jakościowego i ilościowego oznaczania czterech metabolitów nitrofuranów w moczu bydlęcym. Procedura analityczna spełnia wymagania decyzji Komisji nr 2002/657/WE.

Downloads: 1251