PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(3): 185-191

Determination of chloramphenicol in milk powder using liquid-liquid cartridge extraction (Chem elut) and liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
[Determination of chloramphenicol in milk powder using liquid-liquid cartridge extraction (Chem elut) and liquid chromatography-tandem mass spectrometry.]

I. Zawadzka, L. Rodziewicz

ABSTRACT

Background. The European Union prohibits the use of chloramphenicol (CAP) as a veterinary drug in food-producing animals. Nevertheless, CAP have been detected in milk products (liquid milk and milk powder). Therefore, it is necessary to develop sensitive methods for determining CAP residues in milk powder.  
Objective. The aim of this study was to develop and validate a confirmatory method for determination of CAP in milk powder.  
Material and methods. Chloramphenicol was determined in milk powder using LC-ESI-MS/MS in negative mode. After fat removing milk powder sample was extracted/cleaned-up with a Chem Elut extraction cartridge. Separation was achieved on a Phenomenex Luna C-18 column with acetonitrile-water as a mobile phase. The mass spectrometer was operated in multiple reaction monitoring mode (MRM). Four transitions were monitored m/z 321→152, 321→194, 321→257 (CAP) and 326→157 (IS CAP-d5).  
Results. Linearity, accuracy, precision, decision limit (CCa), detection capability (CCb) and ruggedness were determined for m/z 321→152. The mean relative recoveries (inter standard-corrected) of CAP from whole milk powder spiked at levels 0.1, 0.2, 0.3 and 0.6 mg/kg were in the range 95 - 103%. Relative standard deviation (RSD%) of recoveries at all spiked levels were less than 14%. RSDs within-laboratory reproducibility calculated at fortification of 0.3 mg/kg was less than 16%. CCa and CCb were below 0.1 mg/kg.  
Conclusions. The developed LC-MS/MS method allows the determination of CAP in milk powder. The method was vali¬dated according to the Commission Decision No. 2002/657/EC requirements. This method can be applied to determination CAP in whole and skim milk powder.   

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Unia Europejska zabroniła stosowania chloramfenikolu (CAP) jako leku weterynaryjnego u zwierząt, których produkty są przeznaczone do spożycia. Pomimo tego, CAP jest wykrywany w produktach mleczarskich (mleko i mleko w proszku).  
Cel. Celem badań było opracowanie i zwalidowanie metody pozwalającej na oznaczanie CAP w mleku w proszku.  
Materiał i metoda. CAP był oznaczany w mleku w proszku metodą LC-ESI-MS/MS w trybie jonizacji ujemnej. Po usu¬nięciu tłuszczu próbka była ekstrahowana/oczyszczana za pomocą ekstrakcyjnych kolumienek Chem Elut. Do rozdziału CAP stosowano kolumnę chromatograficzną Phenomenex Luna C-18. Fazę ruchomą stanowił acetonitryl/woda. Spektrometr masowy pracował w trybie monitorowania wybranych reakcji (MRM). Cztery przejścia były monitorowane m/z 321→152, 321→194, 321→257 (CAP) i 326→157 (IS CAP-d5).  
Wyniki. Liniowość, odzysk, precyzja, limit decyzyjny (CCa), zdolność wykrywania (CCb) i odporność metody zostały wyznaczone dla 321→152. Średni względny odzysk CAP z mleka pełnego był wyznaczony dla próbek wzbogaconych na poziomach odpowiadających 0.1, 0.2, 0.3 i 0.6 mg/kg i mieściły on się w zakresie 95 - 103%. Względne odchylenie stadar¬dowe (RSD%) dla wszystkich poziomów było mniejsze niż 14%. Powtarzalność wewnątrzlaboratoryjna (RSDs) obliczona dla poziomu wzbogacenia 0.3 mg/kg była mniejsza niż 16%. CCa and CCb były poniżej 0.1 mg/kg.  
Wnioski. Opracowana metoda LC-ESI-Ms/MS pozwala oznaczyć CAP w mleku w proszku. Metoda została zwalidowana zgodnie z wymaganiami decyzji Komisji nr 2002/657/WE. Metoda może być stosowana do mleka pełnego i odtłuszczonego.

Downloads: 1680