PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(4): 435-429

Czystość mikrobiologiczna powietrza w szpitalach. Sale operacyjne klimatyzowane
[Microbial air purity in hospitals. Operating theatres with air conditioning system]

A. Krogulski, M. Szczotko

STRESZCZENIE
Celem pracy jest wykazanie wpływu prawidłowej regulacji systemu wentylacji/klimatyzacji na zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza sal operacyjnych. W pracy wykorzystano wybrane wyniki pomiarów, stężenia bakterii i grzybów w powietrzu klimatyzowanych pomieszczeń szpitalnych, wykonywanych przez pracowników Zakładu Higieny Komunalnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny od 2001r. Analizując wyniki pomiarów szukano przyczyn zbyt wysokiego stężenia bakterii w powietrzu niektórych sal. Porównując stężenia grzybów w powietrzu sal operacyjnych i w powietrzu atmosferycznym wykazano że filtry w systemach klimatyzacyjnych badanych sal działały prawidłowo. Dla dokładniejszego prześledzenia zmian stężenia bakterii w klimatyzowanych salach operacyjnych wykorzystano analizę sekwencji pojedynczych oznaczeń wykonywanych podczas jednego badania.

ABSTRACT
 The aim of this study was to show the influence of air conditioning control for microbial contamination of air inside the operating theatres equipped with correctly working air-conditioning system. This work was based on the results of bacteria and fungi concentration in hospital air obtained since 2001. Assays of microbial air purity conducted on atmospheric air in parallel with indoor air demonstrated that air filters applied in air-conditioning systems worked correctly in every case. To show the problem of fluctuation of bacteria concentration more precisely, every sequences of single results from successive measure series were examined independently.

Downloads: 1233