PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(2): 213-220

Częstość spożycia pierwszych i drugich śniadań wśród dzieci wiejskich
[The frequency of the consumption of the first and the second breakfast among rural children]

E. Suliga

STRESZCZENIE
Badaniami objęto 1154 uczniów w wieku 7-15 lat wywodzących się ze środowiska wiejskiego. Przy pomocy wywiadu uzyskano od badanych uczniów informacje dotyczące spożycia w dniu poprzedzającym badanie: pierwszego śniadania, napoju i drugiego śniadania. Niemal jedna piąta spośród badanych dzieci nie spożyła pierwszego śniadania w dniu badania. Jeszcze większy był odsetek uczniów, którzy nie wypili w czasie pobytu w szkole żadnego napoju oraz uczniów, którzy nie spożywali rozpatrywanych posiłków regularnie. Badane dziewczęta spożywały posiłki bardziej regularnie niż chłopcy, częściej zjadały drugie śniadanie, jednak rzadziej wypijały napoje w czasie pobytu w szkole. Stwierdzono istnienie zależności pomiędzy poziomem wykształcenia matek a częstością spożycia drugich śniadań i napojów w szkole oraz regularnością spożycia posiłków wśród badanych uczniów. Z bardziej regularnym spożyciem posiłków wiązało się uzyskiwanie wyższych ocen szkolnych przez badanych uczniów.

 

ABSTRACT
The investigation included 1.154 schoolchildren at the age of 7-15 who come from rural areas. With the aid of an interview information was obtained concerning the consumption of first breakfast, beverage and second breakfast on the day before the investigation. Almost one fifth of the interviewed children did not eat first breakfast on the day of the investigation. There was a greater percentage of schoolchildren who did not drink any beverage during their stay at school, and children who did not eat regularly the meals under investigation. The interviewed girls used to consume meals more regularly than boys. Girls ate their second breakfast more often, however, they had beverages more rarely during their stay at school. Dependence was found between the level of the education of mother and the frequency of the consumption of second breakfast and beverages at school as well as the regularity of the consumption of meals among the interviewed schoolchildren. A more regular consumption was associated with better grades achieved by the investigated schoolchildren.

Downloads: 1433