PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(3): 221-226

Comparing of nutrients content and calorific value in the diets of Poles and Greeks living in Athens.
[Comparing of nutrients content and calorific value in the diets of Poles and Greeks living in Athens.]

M. Bronkowska, M. Wtykło, E. Bator, D. Orzeł, J. Biernat

ABSTRACT

Background. Diet is generally defined as a set of behaviors, on the choice of certain foods, their consumption, and it is conditioned by various factors. Each model is shaped feeding in a given place and time by repeated regularly eating and dietary habits. Polish migration to Greece contributed not only to change their place of residence, but also forced them to adapt to a new country. In the literature, foreign language is used for this purpose, the concept of acculturation, which can be distinguished in many aspects of life as well as on the diet. Acculturation related to a diet is called acculturation nutritional and can cause desirable or undesirable effects on nutrition.  
Objective. To compare calorific intakes and core nutritional components in the daily diets of Poles and native Greeks, residing in Athens.
Materials and methods. Three repeats of completing a 24-hour food questionnaire were performed for the study. Results were compared with known nutritional requirements and recommendations (according to weighted means). Subjects: These were recruited at the turn of 2010/2011 in Athens and consisted of 66 persons aged 19-26, 31-50 and 51-65 years of whom 31 were Polish and 35 Greek. In the former, 18 (58%) were women and 13 (42%) men, whilst in the latter 19 were women (54%) and 16 men (46%).  
Results. Daily dietary intakes of calories were 1832 kcal for the Poles but 1628 kcal for the Greeks. Significant differences were observed between the subject groups for daily dietary intakes of calories, total carbohydrate, fibre, saturated fatty acids (SFA) and poly-unsaturated fatty acids (PUFA). In women subjects, both Polish and Greek, these significant differences were seen in calorific and carbohydrate intakes, whereas for Polish and Greek men such differences were limited only to dietary fibre.  
Conclusions. The daily diets of Poles and Greek subjects living in Athens did not meet recommended standards of proper nourishment.

 STRESZCZENIE  

Wprowadzenie. Sposób żywienia jest na ogół definiowany jako zbiór zachowań, dotyczących wyboru określonych pro¬duktów spożywczych, ich konsumpcji i jest on uwarunkowany różnymi czynnikami. Każdy model żywienia kształtowany jest w danym miejscu i czasie przez powtarzające się regularnie nawyki oraz zwyczaje żywieniowe. Migracja Polaków do Grecji przyczyniła się nie tylko do zmiany ich miejsca zamieszkania, ale również zmusiła ich do adaptacji w nowym kraju. W literaturze obcojęzycznej używa się do tego celu pojęcia akulturacji, które może być rozróżniane w wielu aspektach życia, również dotyczących diety. Akulturacja związana z dietą nazywana jest akulturacją żywieniową i może wywołać pożądane, bądź niepożądane skutki w odżywianiu.  
Cel. Celem pracy było porównanie podaży energii i składników podstawowych w całodziennych racjach pokarmowych Polaków mieszkających w Grecji, jak i rdzennych Greków, mieszkańców Aten.  
Materiał i metody. Przeprowadzono wywiady żywieniowe z ostatnich 24 godzin przed badaniem, powtórzone trzykrotnie. Wyniki porównano z wymaganiami i zaleceniami żywieniowymi. W badaniach wykonanych w latach 2010/2011 w Atenach uczestniczyło 66 osób w wieku 19-26, 31-50 and 51-65 lat, z których 31 stanowili Polacy i 35 Grecy.  
Wyniki. W całodziennych racjach pokarmowych Polaków podaż energii wynosiła 1832 kcal, natomiast Greków - 1628 kcal. Nie stwierdzono istotnych różnic statystycznych w całodziennych racjach pokarmowych Polaków (n = 31) i Greków (n = 35), w zakresie podaży energii, węglowodanów ogółem, błonnika, SFA oraz PUFA. Jeśli chodzi o całodzienne racje pokar¬mowe polskich (n = 18) i greckich (n = 19) kobiet to nie zaobserwowano istotnych różnic w podaży energii i węglowodanów ogółem, podczas gdy wśród polskich (n = 31) i greckich (n = 16) mężczyzn stwierdzono istotne różnice w podaży błonnika.  
Wnioski. Całodzienne racje pokarmowe zarówno osób pochodzenia polskiego, mieszkających w Grecji jak i greckiego – mieszkańców Aten nie realizowały przyjętych norm i zaleceń prawidłowego odżywiania.

Downloads: 1343