PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(4): 395-400

Characteristics of the regional human milk bank in Poland - donors, recipients and nutritional value of human milk.
[Characteristics of the regional human milk bank in Poland - donors, recipients and nutritional value of human milk.]

O. Barbarska, M. Zielińska, B. Pawlus, A. Wesołowska

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. W przypadku niedoboru pokarmu biologicznej matki, pomimo odpowiedniej opieki laktacyjnej lub złego stanu zdrowia matki, zalecane jest żywienie noworodków przedwcześnie urodzonych pokarmem pochodzącym z banku mleka kobiecego. W krajach Europejskich, w tym w Polsce następuje gwałtowny wzrost liczby banków mleka.

Cel badań. Celem badania była retrospektywna analiza pierwszego roku funkcjonowania Regionalnego Banku Mleka Kobiecego w Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Materiał i metody. Charakterystykę dawczyń przygotowano na podstawie danych gromadzonych w banku mleka w trakcie okresu współpracy. Charakterystykę biorców oparto na dokumentacji medycznej pochodzącej ze Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie. Analiza składu mleka kobiecego została przeprowadzona dla każdej partii mleka przy użyciu analizatora MIRIS AB. 

Wyniki. W pierwszym roku działalności, współpracę nawiązało 45 dawczyń przekazując od 650 do 32030 ml mleka. Zawartość składników odżywczych w przekazanym pokarmie była zróżnicowana - białko 0,4-1,5 g / 100 ml, tłuszcz 1,7-7,4 g / 100 ml, węglowodany 6,3-7,9 g / 100 ml. Średnia długość żywienia biorców mlekiem z banku wynosiła 4 dni, średnia objętość mleka wykorzystanego do żywienia jednego noworodka wynosiła 282 ml.

Wnioski. Profil dawczyń zarejestrowanych w banku ma istotny wpływ na skład pokarmu z banku mleka kobiecego. Rekrutacja jako dawczyń większej liczby matek noworodków przedwcześnie urodzonych oraz rozpoczynanie współpracy na wczesnym etapie laktacji, zaraz po jej stabilizacji, może podnieść wartość odżywczą mleka. W przypadku braku pokarmu biologicznej matki, natychmiastowe wdrożenie żywienia pokarmem z banku mleka jako krótkoterminowego wsparcia, może znacząco zredukować częstotliwość występowania nietolerancji pokarmowych u noworodków przedwcześnie urodzonych.

ABSTRACT

Background. In case of shortage of breast milk despite proper lactation care or the poor state of the mother’s health, breast milk from human milk bank is recommended for feeding preterm infants.

Objective. This study retrospectively evaluated the first year of the operation of the Regional Human Milk Bank. Material and methods. Data concerning donors was collected in the human milk bank during the cooperation. The clinical characteristics of the recipients was made on the basis of medical documentation from the Holy Family Hospital in Warsaw, Poland. Analysis of nutritional value was performed with the human milk analyzer (MIRIS AB).

Results. In the first year of activity, 45 voluntary donors established cooperation, donating from 650 to 32030 ml of human milk. The content of nutrients in milk provided by donors was variable - protein 0.4-1.5 g / 100 ml, fat 1.1-7.4 g / 100 ml, carbohydrates 6.3-7.9 g / 100 ml. The average length of using donated human milk was 4 days and the average volume of milk for one infant was 282 ml.

Conclusions. The donor profiles have a significant impact on the milk composition form HMB. The nutritional value can be improved by recruitment donors from mothers that gave birth prematurely and by beginning donation at earlier stages of lactation as soon as lactation is stabilized. In case of shortage of mothers own milk the immediate implementation of donors milk as a short-term support can significantly reduce the food intolerance incidence in the group of prematurely born infants.

Downloads: 1268