PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(1): 51-59

Breastfeeding knowledge and exclusive breastfeeding of infants in first six months of life.
[Breastfeeding knowledge and exclusive breastfeeding of infants in first six months of life.]

M. A. Zielińska, A. Sobczak, J. Hamułka

ABSTRACT
Background. Exclusive breastfeeding is the gold standard in infant nutrition. The maternal decision to breastfeed is affected by various factors, including breastfeeding knowledge.
Objective. The purpose of this study was the assessment of the breastfeeding knowledge in selected group of mothers of infants under 7 months and its relationship to the exclusivity of breastfeeding.
Material and methods. The study was carried out using the CAWI method from Dec 2014 till Feb 2015 among 446 mothers (aged 18-42) of infants under 7 months. The most of women lived in towns >100.000 inhabitants, had an university education and normal pre-pregnancy BMI. Breastfeeding knowledge was estimated using 15 questions (both 6 in general and child-related category and 3 in mother-related category). Results were analysed using multivariate logistic analysis and Chi2 and U-Mann Whitney tests.
Results. 57% (group A) of women exclusively breastfeed their infants and 43% (group B) did not. Average mean breastfeeding knowledge test score was 11.9±3.4 points. Higher mean was observed in group A compared with group B (12.9±2.8 vs. 10.6±3.7 points; p≤0.001). Predictors of lower score (<11 points) were professional education, overweight and living in the rural area. Each correct answer to questions in general (OR1.93; 95%CI 1.57-2.37) or in child-related (OR1.33; 95%CI 1.10-1.63) category improved the chance of exclusive breastfeeding. Women from group A had a better score in every question.
Conclusion. Breastfeeding education for mothers may improve breastfeeding rates.
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Wyłączne karmienie piersią jest złotym standardem w żywieniu niemowląt. Na matczyną decyzję o sposobie żywienia niemowlęcia wpływa wiele czynników, w tym wiedza o karmieniu piersią.
Cel. Ocena wiedzy o karmieniu piersią w grupie matek niemowląt poniżej 7 miesiąca życia i jej wpływu na wyłączność karmienia piersią w momencie udziału w badaniu.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono metodą CAWI w okresie od grudnia 2014 r. do lutego 2015 r. wśród 446 matek (18-42 lata) niemowląt poniżej 7 miesiąca życia. Większość badanych zamieszkiwała miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, posiadała wyższe wykształcenie oraz prawidłowe BMI przed ciążą. Wiedzę o karmieniu piersią oceniono za pomocą 15 pytań (po 6 w kategoriach ogólna i dotycząca dziecka oraz 3 dotyczące matki). Wyniki opracowano z wykorzystaniem wieloczynnikowej analizy regresji logistycznej, testu Chi2 oraz testu U-Manna Whitneya.
Wyniki. W badanej grupie 57% matek (grupa A) karmiło wyłącznie piersią, natomiast nie 43% (grupa B). Średni poziom wiedzy o karmieniu piersią wynosił 11,9±3,4 punktów (max. 15 pkt.). Wyższy wynik odnotowano w grupie A w porównaniu do grupy B (12,9±2,8 vs. 10,6±3,7 punktów; p≤0,001). Czynnikami predysponującymi do niższego wyniku (<11 punktów) były: wykształcenie zawodowe, nadwaga oraz mieszkanie na terenach wiejskich. Każda prawidłowa odpowiedź w kategorii ogólnej (OR 1,93; 95%CI 1,57-2,37) lub dotyczącej dziecka (OR 1,33; 95%CI 1,10- 1,63) zwiększała szansę wyłącznego karmienia piersią. Ponadto wyższy odsetek matek z grup A udzielił prawidłowej odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.
Wnioski. Edukacja matek w okresie ciąży i laktacji może poprawić wskaźniki wyłącznego karmienia niemowląt piersią.  

Downloads: 3551