PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(1): 39-42

Błędy żywieniowe dziewcząt w wieku gimnazjalnym a ryzyko wystąpienia u nich zaburzeń odżywiania
[Dietary errors of junior high school girls and the risk of disorders of dietary origin]

E. Mędrela-Kuder

STRESZCZENIE
Celem pracy było zbadanie nawyków żywieniowych oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowego odżywiania się dziewcząt w wieku gimnazjalnym. Badaniami objęto 100 losowo wybranych dziewcząt w wieku 15 lat, uczęszczających do trzeciej klasy gimnazjum. Jako narzędzie badawcze zastosowano anonimowy kwestionariusz. Dziewczęta z prawidłową masą ciała stanowiły 74%, a z niedowagą 26%. Dziewczęta popełniały wiele błędów Ŝywieniowych, takich jak: robienie długich przerw między posiłkami, niejedzenie kolacji, spożywanie ostatniego posiłku zbyt późno. Własnego wyglądu nie akceptowało 39% gimnazjalistek, a 44% wcześniej stosowało diety odchudzające. Zdecydowana większość uczennic (88%) zwracała uwagę na media kreujące bardzo szczupłą sylwetkę. W pewnych warunkach zachowania te mogą prowadzić do zaburzeń wynikających z nieprawidłowego odżywiania.

 

ABSTRACT
The aim of the study was to investigate the dietary habits and hazards ensuing from poor nutrition among junior high school girls. The research encompassed 100 randomly chosen girls at the age of 15, in the third class of junior high school. The research tool was an anonymous questionnaire. Girls with proper body weight constituted 74%, whereas 26% were underweight. The surveyed girls made many dietary errors, such as long breaks between meals, not having the supper, eating the last meal too late. 39% did not accept their appearance and 44% applied slimming diet earlier. The vast majority of the pupils (88%) gave their attention to the media promoting a very thin figure. In certain conditions, such behaviour can lead to disorders of dietary origin.

Downloads: 1174