PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(4): 357-363

Biochemiczne mechanizmy neurotoksyczności kadmu
[Biochemical mechanisms of neurotoxicity caused by cadmium]

M. Labudda

STRESZCZENIE
Kadm (Cd) zaliczany do metali ciężkich jest jednym z ważniejszych składników zanieczyszczających środowisko życia ludzi i zwierząt. Ekspozycja środowiskowa na kadm może prowadzić do wchłaniania jego związków do organizmu i toksycznego oddziaływania na układ nerwowy. W artykule przedstawiono różne poglądy dotyczące biochemicznych mechanizmów neurotoksycznego działania kadmu. Opisano zaburzenia w komórkowym systemie antyoksydacyjnym, wytwarzanie reaktywnych form tlenu i azotu, zaburzenia w produkcji energii w szlakach metabolicznych, zmiany w metabolizmie amin biogennych, aminokwasów neuroprzekaźnikowych i jonów wapnia oraz inhibicję białek enzymatycznych.

ABSTRACT
 Cadmium (Cd), which belongs to the heavy metals, is one of the major polluting component of human and animal environment. Exposure to cadmium can lead to absorption of the compounds to the organism and consequently, the toxic effects in the nervous system. The paper presents various views on the biochemical mechanisms of neurotoxicity caused by cadmium. This paper describes the disturbances in the cellular antioxidant system, generation of reactive oxygen and nitrogen species, changes in energy production in the metabolic pathways, changes in the metabolism of biogenic amines, neurotransmitter amino acids and calcium ions and inhibition of enzymatic proteins.

Downloads: 1346