PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 41-46

Bioactive substances of garlic and their role in dietoprophylaxis and dietotherapy
[Bioactive substances of garlic and their role in dietoprophylaxis and dietotherapy]

F. Świderski, M. Dąbrowska, A. Rusaczonek, B. Waszkiewicz-Robak

STRESZCZENIE
Czosnek, poza walorami odżywczymi i smakowymi, posiada właściwości lecznicze dzięki zawartości ponad 200 biologicznie aktywnych substancji. Na rynku dostępne są różne, przemysłowo przetworzone formy czosnku, które różnią się zawartością bioaktywnych związków, zwłaszcza siarkowych. Znajomość rodzajów substancji bioaktywnych, występujących w czosnku i jego przetworach, ich przemian w procesie przetwarzania oraz oddziaływania prozdrowotnego jest niezmiernie ważne dla producentów preparatów, lekarzy, farmaceutów oraz konsumentów. Dlatego też, w niniejszej pracy scharakteryzowano najważniejsze substancje bioaktywne czosnku, preparaty z jego udziałem oraz szczegółowo omówiono rolę czosnku w prewencji i leczeniu chorób.

 

ABSTRACT
Garlic is characterised by medicinal properties due to the content of over 2000 biologically active substances. Numerous commercially processed garlic forms, which differ in the content of bioactive compounds, especially sulphuric, are available on the market. The knowledge of the types of bioactive substances present in garlic and its products, their changes during treatment and pro-health influence is of crucial importance to the diet supplement producers, doctors, pharmacists and consumers. Therefore, this work has aimed to characterise the most important bioactive substances of garlic, its preparations and describe in detail the role of garlic in dietoprophylaxis and dietotherapy.

Downloads: 1675