PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(1): 7-12

Benzen w żywności i środowisku człowieka
[Benzene in food and human environment]

M. Jędra, A. Starski

STRESZCZENIE
Benzen jest uwalniany do środowiska głównie w wyniku działalności człowieka. Jest związkiem o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Przedstawiono informacje dotyczące obecności benzenu w środowisku i źródłach narażenia człowieka. Omówiono działanie toksyczne benzenu i jego metabolizm w organizmie ludzkim. Na podstawie wyników własnych, badań europejskich i amerykańskich oraz dokumentów Kodeksu Żywnościowego omówiono poziom zanieczyszczenia benzenem różnych środków spożywczych oraz poziom narażenia na benzen pobrany z żywnością. Szczególną uwagę zwrócono na powstawanie i występowanie benzenu w napojach bezalkoholowych konserwowanych kwasem benzoesowym i jego solami oraz działania podjęte przez producentów w celu ograniczenia tworzenia się benzenu w napojach. Omówiono regulacje prawne dotyczące limitowania zawartości benzenu w wodzie i powietrzu.

ABSTRACT
 Benzene is releasing to environment in cause of industry activities. This compound is known as carcinogenic. This article contains information about benzene occurrence in people environment and sources of people exposition on this compound. Toxicology and metabolism in human organism were discussed. Benzene contamination of various food was presented on the basis of our results and also other European and American investigations and Codex Alimentarius documents. Especially formation and occurrence of benzene in non-alcoholic beverages preserved by benzoates were considered. Article describes also action, which was taken up by non-alcoholic beverages industry to mitigate benzene formation in soft drinks. National regulations concerning maximum levels of benzene in drinking water and air were also presented.

Downloads: 1535