PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(2): 131-136

Bakery products as a source of total dietary fiber in young adults.
[Bakery products as a source of total dietary fiber in young adults.]

R. Markiewicz-Żukowska, J. Moskwa, K. Gromkowska-Kępka, E. Laskowska, J. Soroczyńska, J. Tomczuk, M.H. Borawska

ABSTRACT
Background. Bakery products are a source of bioactive compounds, such as dietary fibre (DF), whose proper supply plays an important role in prevention of civilisation diseases.
Objective. The aim of the present study was to determine total dietary fibre (TDF) content in bakery products and their contribution to TDF supply.
Material and Methods. The determination of TDF content was performed using enzymatic-gravimetric method in 72 samples of six types of bakery products (wholemeal rye bread, wheat-rye bread, wheat-rye bread with grains, toast bread, crispbread, rolls) included in the young adults diet. Simultaneously, frequency of bakery products consumption and their contribution to TDF supply were assessed based on dietary interview questionnaires carried out among 224 students from Poland. Index of nutritional quality (INQ) of examined bakery products was calculated.
Results. Our data indicate that average TDF content depended on the type of bakery products and ranged from 2.19 g/100 g in rolls to 11.80 g/100 g in wholemeal rye bread. All of the tested types of bakery products, except rolls, were a good source of fibre (INQ≥1), but the richest were wholemeal rye and wheat-rye with grains breads. Analysis of questionnaires data showed that bakery products were regularly consumed by 80% of young adults; however, most of whom preferred rolls. Consumption of bakery products covered current recommendations for dietary fibre in 27%. Daily intake of bakery products and TDF was not correlated with student’s BMI, however, women frequently consuming bread had a lower BMI than those who rarely ate it.
Conclusion. Wholemeal rye and wheat-rye with grains breads are the rich source of TDF and they should be consumed by young adults in order to achieve the recommended TDF values.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Pieczywo jest źródłem bioaktywnych składników, w tym również błonnika pokarmowego (DF), którego prawidłowa podaż z dietą odgrywa istotną rolę w prewencji chorób cywilizacyjnych.
Cel. Oznaczenie zawartości całkowitego błonnika pokarmowego (TDF) w różnych rodzajach pieczywa i określenie udziału tych produktów w dostarczaniu błonnika z dietą.
Materiał i Metody. Oznaczenie zawartości TDF metodą enzymatyczno-grawimetryczną wykonano w 72 próbach sześciu rodzajów pieczywa (chleb razowy żytni, chleb mieszany pszenno-żytni, chleb mieszany z ziarnami, chleb tostowy, chleb chrupki i bułki), których konsumpcję deklarowali studenci uczestniczący w badaniu. Częstość i wielkość spożycia poszczególnych rodzajów pieczywa oraz ich udział w dostarczaniu błonnika określono na podstawie wywiadu żywieniowego przeprowadzonego wśród 224 polskich studentów. Wyznaczono również wartość wskaźnika jakości żywieniowej (INQ) badanych produktów.
Wyniki. Wykazano, że zawartość błonnika pokarmowego całkowitego zależała od rodzaju pieczywa i wynosiła średnio od 2,19 g/100 g w bułkach do 11,80 g/100 g w chlebie razowym żytnim. Wszystkie badane rodzaje pieczywa, za wyjątkiem bułek, były dobrym źródłem błonnika (INQ≥1), przy czym najbogatszym był chleb razowy żytni i chleb mieszany z ziarnami. Na podstawie analizy danych ankietowych stwierdzono, że 80% studentów regularnie spożywało pieczywo, ale najczęściej wybierali oni bułki. Spożywane przez badanych studentów pieczywo zapewniało pokrycie zapotrzebowania na błonnik w 27%. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy ilością błonnika spożywanego z pieczywem a wartościami BMI studentów, jednak kobiety często spożywające pieczywo miały niższe BMI niż spożywające rzadko.
Wniosek. Chleby razowy żytni i mieszany z ziarnami są bogatym źródłem błonnika i ich spożycie powinno być młodym osobom zalecane w celu pokrycia zapotrzebowania na ten składnik.  

Downloads: 1266