PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(1): 91-97

Badanie zawartości i struktury związków humusowych w wodzie mioceńskiej, torfach leczniczych i węglu brunatnym na podstawie różniczkowych widm absorpcyjnych
[The examination of content and structure of humic compounds in miocene water, therapeutic peats and lignite on the basis of differential absorbing spectra]

M. Drobnik, T. Latour

STRESZCZENIE
Celem badań było porównanie różniczkowych widm absorpcyjnych związków humusowych występujących w podziemnych wodach mioceńskich z pochodzącymi z torfów leczniczych i węgla brunatnego. Z próbek badanego materiału wyodrębniono przez selektywną ekstrakcję kwasy: huminowe, hymatomelanowe i fulwonowe. Wykonano spektrogramy w zakresie UV-VIS tych związków i dokonano ich różniczkowania IV stopnia uzyskując widma z dobrze rozdzielonymi pikami dla określonych długości fal. Stwierdzono w widmach uzyskanych z wody mioceńskiej i borowin występowanie charakterystycznych pików dla określonych często wspólnych długości fal promieniowania elektromagnetycznego. W widmach uzyskanych z węgla brunatnego brak charakterystycznych pików dla kwasów huminowych.

ABSTRACT
 In the examination the differential absorbing spectra of humic compounds present in underground Miocene waters were compared with the spectra originated from therapeutic peat and lignite. From the samples of examined material trough selective extraction were separated humic acids, hymatomelanic acids and fulvonic acids. The spectrograms in the range UV-VIS of those compounds were made. The results of the fourth degree differential were spectra were with well separated peaks for specified wave-length. In spectra obtained from Miocene water and peats were found peaks characteristic for specific frequently common electromagnetic radiation wave-length. In spectra obtained from lignite there were not found peaks characteristic for humic acids.

Downloads: 787