PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(1): 109-117

Badania zawartości trihalometanów w solance uzdrowiskowego basenu leczniczego i powietrza hali basenowej
[The content of trihalomethanes in brine of a therapeutic pool and in the pool hall air]

K. Czajka, D. Sziwa, T. Latour, M. Adamczewska

STRESZCZENIE
W związku z chlorowaniem solanek jodkowo-bromkowych w trakcie eksploatacji uzdrowiskowych basenów leczniczych powstaje zagrożenie zdrowotne spowodowane powstawaniem toksycznych THM-ów, zwłaszcza pochodnych bromu. W opisanych badaniach stwierdzono: w solance z basenu od 40 μg/l – na początku cyklu eksploatacyjnego do 100 μg/l – po 2 miesięcznej recyrkulacji wody w basenie. W powietrzu hali basenowej oznaczano od ~ 6 μg/m3 do 16,32 μg/m3 . Podane wartości stanowią sumę THM-ów, w przeliczeniu na CHCl3, mieszczą się w przypadku solanki w granicach aktualnie dopuszczalnych dla wody do picia (a więc i wody w basenach rekreacyjnych i sportowych). Przekraczają natomiast 2 – 5–cio krotnie dopuszczalną w niemieckiej normie DIN zawartość THM-ów w wodzie krytych pływalni. Na uwagę i podkreślenie zasługuje ponad 80-cio procentowy udział CHBr3 w przypadku solanki z basenu oraz 55 – 59% udział tego związku wśród oznaczanych THM-ów w powietrzu hali basenowej.

 

ABSTRACT
The chlorination of iodide-bromide brines during exploitation of therapeutic pools at health resorts brings a hazard of generation of toxic THMs, especially those being bromide derivatives. The study was undertaken to establish the time changes of THM concentration in the pool brine and air in the pool hall. In the pool brine the concentration of THM increased from 40 μg/l at the beginning of the exploitation cycle up to 100 μg/l after 2 months of recirculating the pool water. In the pool hall air the concentration of THM varied from ~ 6 μg/m3 to 16,32 μg/m3 . The values are the concentrations of total THMs per CHCl3, and fall within the range of limits currently admissible for drinking water (so in sport and recreational pools as well). However, they are from 2 to 5 times higher than the admissible level of THMs in indoor pools given in German standards DIN. An interesting finding was over 80% contribution of CHBr3 in the total THMs determined in the pool brine and its 55 – 59% contribution in the total THMs determined in the pool hall air.

Downloads: 2281