PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(4): 329-336

Badania właściwości farmakodynamicznych roztworu kwasu borowego
[Investigation of the pharmacodynamic properties of the solution of boric acid]

M. Drobnik, T. Latour

STRESZCZENIE
Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych na zwierzętach stwierdzono istotne działanie biologiczne wodnego roztworu kwasu o-borowego na organizm. Roztwór zawierający 274,46 mg H3BO3 w litrze, stosowany u szczurów przez 30 dni, doustnie, w dawce ad libitum powodował zmiany w gospodarce lipidowej i wodno-mineralnej ustroju oraz w równowadze kwasowo-zasadowej krwi , nie wpływał na morfologię oraz parametry gospodarki węglowodanowej i białkowej. Nie stwierdzono wpływu badanego roztworu kwasu borowego, zastosowanego u świnek morskich, na wydalanie żółci. W odpowiednim rozcieńczeniu płynem odżywczym roztwór ten oddziaływał spastycznie na perystaltykę jelita cienkiego królika.

 

ABSTRACT
By virtue of experimental investigations that had been carried out on animals an essential biological action of the aqueous solution of boric acid on the organism could be stated. The solution containing 274.46 mg of H3BO3 in a litre, administered to rats for 30 days orally in an ad libitum dose caused changes in the lipid metabolism and in the water-mineral balance of the organism and in the acid-base equilibrium of the blood, it did not affect the morphology and the parameters of carbohydrate and protein metabolism. No influence has been stated of the investigated boric acid, as used in guinea pigs, on the excretion of bile. Suitably diluted with a nutritive fluid the solution acted spastically on the peristalsis of the small intestine of the rabbit.

Downloads: 2458