PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(1): 27-37

Badania porównawcze poziomu wykładnika wodorowego rH naturalnej wody źródlanej nasyconej CO2 i niegazowanej, przechowywanej w różnych opakowaniach jednostkowych
[The comparative studies of the hydrogen ion exponent (rH) level in a natural spring carbonated water and unsaturated spring water in course of the water preservation in single packings]

M. Drobnik, T. Latour

STRESZCZENIE
Za pomocą wykładnika wodorowego rH, określono właściwości redoks niskozmineralizowanej (z przewagą wodorowęglanu wapnia) naturalnej wody źródlanej, niegazowanej oraz nasyconej dwutlenkiem węgla. Wykonano oznaczenie: potencjału redoks, odczynu (pH), przewodnictwa elektrycznego właściwego oraz utlenialności (ChZT) wody butelkowanej w opakowaniach szklanych i z tworzyw sztucznych różnej wielkości, w czasie przechowywania wody z uwzględnieniem okresu przydatności wody do spożycia oraz po tym terminie. Stwierdzono istotny wpływ rodzaju opakowania, jego wielkości oraz czasu przechowywania w nim badanej wody na wartości ww. wykładnika wodorowego. Statystycznie znamienne zmiany w wartościach pH i Eh wystąpiły w większości badanych prób. Stwierdzono, że określanie wykładnika wodorowego rH wód może być stosowane w kontroli ich jakości, w trakcie przechowywania w opakowaniach jednostkowych.

 

ABSTRACT
Redox properties of the low mineralized unsaturated and saturated natural spring water determined with the aid of hydrogen ion exponent (rH). There was marked: redox potential, hydrogen ion activity (pH), electrical conductivity, and also consument oxygen (ChZT) for the bottled water in the glass or plastic containers of various sizes during preservation of the water, taking into consideration the utility limits as well as after the limited utility period. The sort of packing, it size and the water preservation period in the packing essentially influence the values of the hydrogen index in the examined water. Statistically important changes of pH values and Eh appeared in the most of examined samples. The essential changes were confirmed in unsaturated especially in the PET type containers. The conclusion was: the determination of hydrogen ion exponent (rH) of the water may be applied to the water quality control during the preservation in a single packing.

Downloads: 1800