PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(3): 283-288

Badania nad zawartością furanu w przetworach dla niemowląt metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
[Studies on the occurrence of furan in food for infant by gas chromatography with mass spectrometry method]

M. Minorczyk, A. Starski, M. Jędra, H. Gawarska, D. Sawilska-Rautenstrauch

STRESZCZENIE
Furan jest związkiem organicznym powstającym podczas obróbki termicznej żywności, w badaniach na zwierzętach wykazuje działanie kancerogenne. Celem pracy było badanie zawartości furanu w przetworach warzywnych i warzywno- -mięsnych przeznaczonych dla niemowląt. Do badań wykorzystano chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS). Oznaczono zawartość furanu w 48 próbkach przetworów gotowych do spożycia. We wszystkich badanych próbkach wykryto furan w zakresie stężeń od 13,2 do 91,1 μg/kg, a średnia jego zawartość wynosiła 43,3 μg/kg. Dokonano oceny stopnia narażenia niemowląt na furan występujący w żywności. Oszacowana wielkość narażenia wyniosła od 0,23 do 1,77 μg/kg m.c./dzień przy średniej zawartości furanu w przetworach od 35,3 do 52,2 μg/kg i nie przekroczyła wartości ADI równej 2 μg/kg m.c./dzień.

ABSTRACT
 Furan is an organic compound formed during heat treatment. It has been shown to be carcinogenic in animal laboratory studies. The aim of this study was to determine the content of furan in vegetables and vegetable-meat products intended for infants. The testing system used during this study was gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC/MS). The content of furan in 48 samples of processed food ready to eat has been determined. In all samples furan was detected within the range from 13.2 to 91.1 μg/kg, and its average value was 43.3 μg/kg. The paper estimate the exposure assessment of infants to furan found in food. The calculated exposure ranged from 0.23 to 1.77 μg/kg bw/ day with the average content of furan in ready to eat products ranged from 35.3 to 52.2 μg/kg. Exposure did not exceed the ADI value 2 μg/kg bw/day.

Downloads: 1877