PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(1): 15-23

Azotyn obniża peroksydację lipidów w śluzówce żołądka szczura
[Nitrite mitigates lipid peroxidation in rat gastric mucosa]

I. Grudziński, A. Frankiewicz-Jóźko, E. Szarska

STRESZCZENIE
Azotyn sodowy (NaNO2), donor tlenku azotu (NO) w kwaśnym pH obniżał poziom peroksydacji lipidów (TBARS) w śluzówce żołądka szczurów otrzymujących azotyn w dziennej dożołądkowej dawce 10 mg NaNO2/kg m.c. przez okres 14 dni. Wykazano, że azotyn zwiększał aktywność izoenzymów Cu, Zn i Mn dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) w błonie śluzowej żołądka, czego nie odnotowano w ocenie aktywności glutationowej peroksydazy (GPX) oraz poziomu grup tiolowych (SH) związanych i niezwiązanych z białkami w tej tkance. Podawanie putrescyny (10 mg/kg m.c./dzień) przez okres 7 dni szczurom otrzymującym azotyn (rozpoczynając od 7-ego dnia doświadczania), normalizowało poziom peroksydacji lipidów u zwierząt. Poliamina zwiększała aktywność Cu,ZnSOD w tkance żołądka, ale również obniżała aktywność MnSOD. Nie odnotowano wpływu putrescyny na zmiany aktywności GPX oraz poziomu grup SH u szczurów otrzymujących i nie otrzymujących azotynu.

 

ABSTRACT
Sodium nitrite (NaNO2), a nitric oxide (NO) donor in the acid pH has been found to decrease lipid peroxidation (TBARS) in the gastric mucosa of rats pretreated in a daily oral dosage of 10 mg NaNO2/kg b.w. for 14 days. It was shown that nitrite also elevated Cu, Zn and Mn isoforms of the superoxide dismutase (SOD) in the gastric tissue, but no effect of nitrite was observed for glutathione peroxidatse (GPX) activity and protein- and nonprotein-bound thiol groups (SH) levels. Pretreatment of nitrite-dosed rats per os with putrescine (10 mg/kg b.w./day) for seven days, starting from a day 7th of the experiment, normalized lipid peroxidation in animals. It was found that polyamine elevated Cu,ZnSOD activity in the gastric tissue, but it also decreased MnSOD, respectively. No effect(s) of putrescine was observed for GPX and SH groups in rats treated with or without nitrite.

Downloads: 1077