PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(3): 231-236

Azotany i azotyny w ziemniakach z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych
[Nitrate and nitrite content in potatoes from ecological and conventional farms]

B. Rutkowska

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena zawartości azotanów i azotynów w ziemniakach z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych. Oceniono również wpływ odmiany na poziom tych zanieczyszczeń. Warzywa i ziemniaki z upraw ekologicznych mają zawierać mniej azotanów i azotynów i na tej podstawie mogłyby być zalecane dla dzieci, osób chorych i w specjalnych stanach fizjologicznych. Zawartość azotynów oznaczano kolorymetrycznie, w reakcji z kwasem sulfanilowym, azotany po uprzedniej redukcji przy pomocy kadmu metalicznego. Wyniki wskazały istotnie niższą zawartość azotanów w ziemniakach z gospodarstw ekologicznych oraz niemal dwukrotnie wyższą w ziemniakach uprawianych konwencjonalnie. Zawartość azotynów nie różniła się w zależności od typu gospodarstwa. Z badanych odmian (sokół, bryza, ania) najwięcej azotanów stwierdzono w bryzie. Biorąc pod uwagę mniejszą zawartość azotanów ziemniaki z gospodarstw ekologicznych mogą być zalecane dla dzieci i osób chorych, ale dla pełnej oceny bezpieczeństwa potrzebne jest oszacowanie zawartości innych zanieczyszczeń (jak np. metali ciężkich).

 

ABSTRACT
The aim of this investigation was to determine nitrate and nitrite content in potatoes from ecological and conventional farms. The influence of variety on nitrate and nitrite content was also evaluated. Vegetables and potatoes from ecological cultures are supposed to contain less nitrates and nitrites and on this basis could have been advised for children, sick and people in special physiological stages. Nitrite content was determined colorimetricaly, with sulfanilic acid, nitrate content was determined following reduction of nitrites by means of metallic cadmium. The results showed significantly lower nitrate content in potatoes from ecological farms, and almost twice higher in those from conventional farms. The nitrite content showed no differentiation in conventional and ecological farms. Within three varieties of potatoes (sokół, bryza, ania) significantly highest content of nitrate was determined in bryza. Considering low nitrate level potatoes from ecological farms could be advised for children and sick people, but for the complete safety evaluation also content of other contaminants (i.e. heavy metals) have to be assessed.

Downloads: 1904