PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2015, 66(1): 27-34

Authenticity of food products in the Polish market checked during 2005 -2012.
[Authenticity of food products in the Polish market checked during 2005 -2012.]

S. Kowalczyk

ABSTRACT
Background. Food fraud/adulteration has ever increasingly become a dominant food issue of the modern world in both developed and developing countries. It is presumed that globalisation is mainly one of the underlying reasons.
Objective.
To assess and analyse the occurrence of food fraud on the Polish market during 2005-2012.
Material and Methods.
Adulteration of foodstuffs was determined from official food inspections carried out by the Agricultural and Food Quality Inspection (IJHARS) in 2005-2012. On average, foodstuff manufacturers inspected ranged from 1300 companies in 2011 to 3000 in 2006. The amount of results so collected, allowed a meaningful assessment to be thus made of food fraud on the Polish market.
Results. Food fraud was found to vary in the Polish market for the specific areas researched (ie. organoleptic properties, physico-chemistry and labelling) as well as in the agri-food sector. Levels of food fraud were not significantly different to those observed in other countries.
Conclusions.
Appropriate control measures, at both national and international levels, are thereby indicated to halt the adulteration of foodstuff products that constitute a health hazard or pose a life-threat to consumers as well as constituting a financial fraud.       

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Zjawisko fałszowania żywności staje się coraz bardziej dominujące we współczesnym świecie. Dotyczy ono zarówno krajów rozwijających się jak i rozwiniętych. Za główną jego przesłankę uznaje się globalizację.
Cel.
Celem artykułu była analiza i ocena występowania zjawiska zafałszowania produktów spożywczych znajdujących się na rynku polskim w latach 2005-2012.
Materiał i metody. Oceny zjawiska zafałszowania produktów spożywczych dokonano na podstawie analizy wyników badań produktów spożywczych pobieranych podczas kontroli przeprowadzonych w latach 2005-2012 przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). W okresie tym Inspekcja kontrolowała rocznie przeciętne od 1300 w 2011 roku do 3000 w 2006 roku przedsiębiorstw produkujących produkty spożywcze. Liczba wyników badań pozwoliła na dokonanie miarodajnej oceny żywności na rynku polskim, pod względem jej zafałszowania.
Wyniki. Analiza wyników badań kontrolnych żywności znajdującej się na rynku w latach 2005-2012 wykazała zróżnicowaną skalę zafałszowania żywności na rynku polskim w poszczególnych obszarach badawczych (cechy organoleptyczne, parametry fizykochemiczne, znakowanie) oraz sektorach przemysłu spożywczego. Poziom ten nie odbiega jednak istotnie od rozmiarów tego zjawiska w innych krajach.
Wnioski.
Uzyskane dane wskazują na potrzebę działań kontrolnych zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym w celu zahamowania praktyk fałszowania produktów spożywczych niebezpiecznych dla zdrowia i życia konsumentów, a także finansów. 

Downloads: 1468