PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(2): 169-177

Assessment of the nutritional value daily food rations of children aged 1-4 years.
[Assessment of the nutritional value daily food rations of children aged 1-4 years.]

K. Marcinek, R.W. Wójciak, Z. Krejpcio

ABSTRACT
Background. An adequately balanced daily food rations (DFR) providing the organism with a sufficient amount of energy and nutrients, including minerals, is particularly important in infanthood and early childhood due to the child’s intensive physical, intellectual and motoric development.
Objective. The aim of this study was to evaluation the supply of energy, nutrients and vitamins in daily food rations of children fed at home and in nursery schools.
Material and Methods. 75 children aged 1-4 years were the research subjects. They were divided into three age subgroups: 12-24-month-olds, 25-36-month-olds and 37-48-month-olds. The daily consumption of energy and vitamins was assessed by means of a 7-day 24-hour nutritional interview made with current note taking and by means of a computer database (Dietetyk 2). Significant differences in the content of energy, nutrients and vitamins in the DFR were investigated using the two-way analysis of variance (Statistica 10.0) at significance level p≤0.05.
Results. Neither the children’s sex nor age had influence on the intake of energy and macronutrients. Apart from the amount of energy (68-101.8% RDA) and proteins (183-288% RDA) these values were generally normal, but they had influence on the content of vitamins in the DFR. The DFR was characterised by generally excessive content of vitamins A, B2, B6 and B12. However, in comparison with the RDA the intake was significantly higher in the DFR of the youngest children (12-24 months old). In the group aged 37-48 months there were significantly higher values in the intake of vitamins B2 (317% vs 137% RDA) and B6 (334% vs 147% RDA). On the other hand, in comparison with the RDA, the DFR provided too small amounts of vitamins D, E, folates and vitamin C. The DFR of the youngest children (12-24 months old) contained significantly greater amounts of vitamins: D (41.3% vs 16.2% RDA), E (83.6% vs 63.5% RDA) and C (102.0% vs 48.6% RDA), as compared with the children aged 37-48 months. Only the content of vitamins B1 and PP in the children’s DFR was similar or slightly greater than the RDA.
Conclusions. The intake of energy in the DFR of the children aged 1-4 years was generally comparable, but in the children aged 37-48 months it did not satisfy the daily demand. In all the age groups under study the supply of macronutrients satisfied about 100% of the demand, whereas the supply of protein and sucrose was excessive. The children aged 12-24 months consumed more vitamins D, E, B2, PP, B6, B12, C than the children aged 37-48 months. The supply of vitamins D, E, C and folates was too low, whereas the consumption of vitamins: B2, B6 and B12 exceeded the recommended daily intake.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Odpowiednio zbilansowana całodzienna racja pokarmowa (CRP), dostarczająca organizmowi odpowiedniej ilości energii i składników odżywczych, w tym składników mineralnych jest niezwykle ważna w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym, ze względu na intensywny rozwój fizyczny, umysłowy i motoryczny dziecka.

Cel. Celem niniejszej pracy była ocena podaży energii, składników odżywczych i witamin w całodziennych racjach pokarmowych dzieci żywionych w warunkach domowych i przedszkolnych.
Materiał i metody. Badaniem objęto 75 dzieci w wielu 1-4 lata, które podzielono na trzy podgrupy wiekowe: 12-24 m-ce, 25-36 m-cy oraz 37-48 m-cy. Ocenę dziennego spożycia energii i witamin przeprowadzono za pomocą 7-dniowego 24 godzinnego wywiadu żywieniowego sporządzanego metodą bieżącego notowania oraz komputerowej bazy danych (Dietetyk 2). Różnice istotne statystycznie w zawartości energii, składników odżywczych oraz witamin w CRP zbadano za pomocą dwuczynnikowej analizy wariancji (Statistica 10.0) na poziomie istotności p≤0.05.
Wyniki Zarówno płeć jak i wiek dzieci nie miały wpływu na wielkość pobrania energii i makroskładników, która z wyjątkiem energii (68% - 101,8 % RDA) i białka (183 – 288% RDA) była ogólnie prawidłowa ale miały wpływ na zawartość witamin w CRP. CRP charakteryzowało się ogólnie zbyt wysoką zawartością witaminy A, B2, B6 i B12, przy czym istotnie wyższe pobranie w stosunku do RDA zanotowano w CRP dzieci najmłodszych (12- 24 mce), w stosunku do grupy w wieku 37-48 mcy w przypadku witaminy B2 (317% vs. 137% RDA) i B6 (334% vs. 147% RDA). Z kolei CRP dostarczyły zbyt małe w stosunku do RDA ilości witamin D, E, folianów oraz witaminy C. Stwierdzono, że CRP dzieci najmłodszych (12- 24 mce) zawierały znacząco wyższe ilości witamin: D (41,3% vs.16,2% RDA), E (83,6% vs. 63,5% RDA) i C (102,0% vs. 48,6% RDA) w stosunku do dzieci w wieku (37- 48 mcy). Zbliżone lub nieco wyższe w stosunku do RDA zawartości witamin w CRP dzieci zanotowano tylko dla witaminy B1 i PP.
Wnioski. Ilość pobranej energii w CRP dzieci w wieku 1-4 lat była ogólnie porównywalna, przy czym u dzieci w wieku 37-48 mcy nie pokryła dziennego zapotrzebowania. Podaż makroskładników odżywczych we wszystkich badanych grupach pokrywała zapotrzebowanie w około 100%, a w przypadku białka i sacharozy w nadmiarze. Dzieci w wieku 12-24 mcy spożywały więcej witamin D, E, B2, PP, B6, B12, C w porównaniu z dziećmi w wieku 37-48 mcy. Podaż witamin D, E, C i folianów była zbyt niska w stosunku do norm, a spożycie witamin: B2, B6 i B12 pokrywało zalecane dzienne spożycie w nadmiarze.

Downloads: 1436