PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(3): 243-249

Assessment of the nutritional safety of new potatoes imported to Poland using an ascorbate-nitrate index
[Assessment of the nutritional safety of new potatoes imported to Poland using an ascorbate-nitrate index]

W. Wadas, J. Raczuk

ABSTRACT
Background. New potatoes are imported to Poland mainly from the Mediterranean countries. In climate of the Mediterranean Basin potatoes can be grown twice a year. The different environment conditions during plant growth have effect on the tuber quality.
Objective. The aim of the study was to assess the nutrition safety of new potatoes imported to Poland in the winter period from Mediterranean countries on the basis of the ascorbate-nitrate index.
Material and methods. The study material included potatoes imported from Cyprus, Egypt and Israel, purchased in the Siedlce city, from the beginning of February to the end of March 2015. Laboratory tests were performed on a total of 54 potato samples. The contents of L-ascorbic acid was determined by titration method with the 2,6-dichlorophenolindophenol according to Tillmans and nitrate by spectrophotometric method based on the Griess reaction. The ascorbate-nitrate index (IAN) as the ratio of L-ascorbic acid amount-to-nitrate amount in potato tubers was calculated.
Results. The L-ascorbic acid content in imported new potatoes ranged from 102.7 to 131.0 mg kg-1 and nitrate content from 22.70 to 64.74 mg N-NO3 kg-1 of the fresh weight of tubers. The L-ascorbic acid content in potatoes imported from Cyprus was similar to potatoes of the same cultivar imported from Egypt. The L-ascorbic acid content in potatoes imported from Israel was at a similar or higher level than in potatoes originating from Cyprus or Egypt. The lowest nitrate were in potatoes imported from Egypt. The nitrate content determined in potatoes imported from Cyprus was almost 2.5-times higher than for potatoes of the same cultivar imported from Egypt, whereas the nitrate contents in potatoes imported from Israel was 1.6-2-times higher than in potatoes originating from Egypt. The IAN was from 1.68 to 5.73. The IAN for the potatoes imported from Egypt was above 2.5-times higher than for potatoes of the same cultivar imported from Cyprus, and almost 2-times higher than for potatoes imported from Israel.
Conclusion. The nitrate content in tested potato samples did not exceed the permissible content of 200 mg NO3 kg-1 of the fresh weight of tubers. The IAN value calculated for all tested potato samples was higher than 1, which indicates that new potatoes imported to Poland in the winter period from Mediterranean countries are safe for human health regarding the nitrate content.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Młode ziemniaki są importowane do Polski głównie z krajów śródziemnomorskich. W klimacie basenu Morza Śródziemnego ziemniaki można uprawiać dwa razy w roku. Różne warunki środowiska w okresie wzrostu roślin mają wpływ na jakość bulw. 
Cel badań. Celem badań była ocena bezpieczeństwa żywieniowego młodych ziemniaków importowanych do Polski w okresie zimowym z krajów śródziemnomorskich na podstawie indeksu askorbinowo-azotanowego.
Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły ziemniaki importowane z Cypru, Egiptu i Izraela, zakupione w Siedlcach w okresie od początku lutego do końca marca 2015 roku. Badania laboratoryjne wykonano na 54 próbkach ziemniaków. Oznaczono zawartość kwasu L-askorbinowego metodą miareczkowania za pomocą 2,6-dichlorofenolindofenolu według Tillmansa i azotanów (V) metodą spektrofotometryczną w oparciu o reakcję Griessa. Indeks askorbinowo-azotanowy (IAN) wyliczono jako stosunek ilości kwasu L-askorbinowego do ilości azotanów (V).
Wyniki. Zawartość kwasu L-askorbinowego w młodych ziemniakach z importu wahała się od 102,7 do 131,0 mg kg-1, a zawartość azotanów (V) od 22,70 do 64,74 mg N-NO3 kg-1 świeżej masy bulw. Zawartość kwasu L-askorbinowego w ziemniakach importowanych z Cypru była podobna jak w ziemniakach tej samej odmiany importowanych z Egiptu. Zawartość kwasu L-askorbinowego w ziemniakach importowanych z Izraela była podobna lub wyższa niż w ziemniakach pochodzących z Cypru lub Egiptu. Najmniej azotanów (V) zawierały ziemniaki importowane z Egiptu. Zawartość azotanów (V) w ziemniakach importowanych z Cypru była prawie 2,5 raza większa niż w ziemniakach tej samej odmiany importowanych z Egiptu, natomiast zawartość azotanów (V) w ziemniakach importowanych z Izraela była 1,6-2 razy większa niż w ziemniakach pochodzących z Egiptu. IAN wynosił od 1,68 do 5,73. IAN ziemniaków importowanych z Egiptu był ponad 2,5 raza wyższy niż ziemniaków tej samej odmiany  importowanych z Cypru i prawie 2 razy wyższy niż ziemniaków importowanych z Izraela.
Wnioski. Zawartość azotanów (V) w badanych próbkach ziemniaków nie przekraczała dopuszczalnej zawartości 200 mg NO3 kg-1 świeżej masy bulw. Wartość IAN obliczona dla wszystkich badanych próbek ziemniaków była wyższa niż 1, co wskazuje, że młode ziemniaki importowane do Polski w okresie zimowym z krajów śródziemnomorskich są bezpieczne dla zdrowia człowieka pod względem zawartości azotanów (V).

Downloads: 697