PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(3): 281-288

Assessment of nutritional status on the basis of the mini nutritional assessment (MNA) questionnaire in patients on the internal medicine ward
[Assessment of nutritional status on the basis of the mini nutritional assessment (MNA) questionnaire in patients on the internal medicine ward]

K. Gołąbek, M. Mandecka, A. Chałaj, K. Drożdż, A. Szuba, B. Regulska-Ilow

ABSTRACT
Background. The inadequate nutritional status of hospitalized patients leading to the malnutrition is one of the crucial clinical problems.
Objective. The aim of the study was to assess nutritional status of patients on the basis of the mini nutritional assessment (MNA) questionnaire.
Material and Methods. The study group included 120 patients staying on the internal medicine ward. The average age for female and male was 65±9.7 and 63±8.4 years, respectively. To assess malnutrition the anthropometric measurements and the MNA questionnaire was conducted.
Results. The average MIS (Malnutrition Indicator Score) value in female and male was 25.0 ± 3.0. Among 29% of women and 18.2% of men the risk of malnutrition occurrence was noted. The incorrect values of BMI (body mass index) were observed more frequently in male compared to female (84.0% vs. 67.0%). Incorrect values of the MAC (mid arm circumference) and CC (calf circumference) were found respectively in 6.6 % and 10.5% of female and in 2.3% of male. 55.3% of women and 75% of men declared taking more than 3 prescription drugs a day. In women were observed a significantly higher deficiency of dairy products, meat, fish, or poultry as well as meals containing legume plants or eggs per week compared to men (21.0% vs. 4.5%). An insufficient daily intake of vegetables was declared by 20.4% of men and 15.8% of women.
Conclusions. The occurrence of malnutrition or its risk was observed in about a quarter of studied hospitalized patients. The malnutrition was worsened by a reported loss of appetite, a significant number of drugs being taken, and inadequate nutrition among the patients.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Nieprawidłowy stan odżywienia, w populacji pacjentów hospitalizowanych, prowadzący do rozwoju niedożywienia, należy do istotnych problemów klinicznych.
Cel badań. Celem badania była ocena stanu odżywienia pacjentów na podstawie ankiety MNA (Mini Nutritional Assessment).
Materiały i Metody. Badaniem objęto 120 pacjentów hospitalizowanych na oddziale chorób wewnętrznych. Średnia wieku dla kobiet i mężczyzn wynosiła odpowiednio 65 ± 9,7 i 63 ± 8,4 lat. Aby ocenić stan odżywienia przeprowadzono badania antropometryczne i dokonano oceny stanu odżywienia na podstawie kwestionariusza MNA.
Wyniki. Średnia wartość wskaźnika MIS (ang. Malnutrition indicator score) u kobiet i mężczyzn wynosiła 25,0 ± 3,0. Spośród 29% kobiet i 18,2% mężczyzn odnotowano ryzyko wystąpienia niedożywienia. Nieprawidłowe wartości BMI (body mass index) obserwowano częściej u mężczyzn niż u kobiet (84,0% w porównaniu z 67,0%). Nieprawidłowe wartości MAC (ang. Mid arm circumference) i CC ( ang. Calf circumference) stwierdzono odpowiednio u 6,6% i 10,5% kobiet oraz u 2,3% mężczyzn. 55,3% kobiet i 75% mężczyzn deklarowało przyjmowanie więcej niż 3 leków na receptę dziennie. U kobiet obserwowano znacznie większy niedobór produktów mlecznych, mięsa, ryb lub drobiu, a także posiłków zawierających rośliny strączkowe lub jaja w tygodniowej diecie, w porównaniu z mężczyznami (21,0% vs. 4,5%). Niewystarczające dzienne spożycie warzyw deklarowało 20,4% mężczyzn i 15,8% kobiet.
Wnioski. Występowanie niedożywienia lub jego ryzyko obserwowano u około jednej czwartej pacjentów hospitalizowanych. Niedożywienie pogarszało się powodu zgłoszonej utraty apetytu, znacznej liczby przyjmowanych leków i nieprawidłowego odżywiania wśród pacjentów.

Downloads: 724