PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(3): 235-242

Assessment of nutrition, supplementation and body composition parameters on the example of professional volleyball players.
[Assessment of nutrition, supplementation and body composition parameters on the example of professional volleyball players.]

J. Zapolska, K. Witczak, A. Mańczuk, L. Ostrowska

ABSTRACT

Background. Volleyball is a team game belonging to a group of sports disciplines that involve indirect fighting. Adequate energy coverage in athletes is a crucial issue. It depends primarily on the type, intensity and duration of physical activity related to the sports discipline practiced and to the training cycle duration. The average energy requirement in sportsmen is 50% higher than that of adults.
Objective. The aim of the study was to characterize the mode of nutrition, including dietary supplements and to assess somatic indices in female volleyball players of the AZS Bialystok team.
Material and methods. The study involved 17 women. Research tools included a questionnaire consisting of 24-hour recall, a questionnaire survey concerning supplement intake and body composition analysis performed using a bioimpedance analyzer InBody 220.
Results. Data analysis indicates that the anthropometric characteristics and body composition of the AZS Bialystok players meet the recommendations associated with the somatic features in volleyball. Daily diet of the volleyball players were of low-energy with regard to the recommendations for physically active people, with very low supply of carbohydrates and dietary fiber, excessive proportion of saturated fatty acids and dietary cholesterol, and too low content of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids. Supply of vitamins and minerals was found to be alarmingly low, especially of iron and calcium; diet supplementation was insufficient. No significant abnormalities were noted in body composition of the study athletes. However, they are recommended to increase muscle mass and slightly reduce body fat.
Conclusions. Results of diet evaluation show the need for education in the field of nutrition and the necessity of further research into dietary habits among sportsmen.

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Piłka siatkowa jest grą zespołowego współdziałania, z grupy dyscyplin sportowych o charakterze walki pośredniej. Odpowiednie pokrycie zapotrzebowania energetycznego sportowców jest bardzo istotne. Zależy ono przede wszystkim od rodzaju, intensywności i czasu trwania aktywności fizycznej, związanej z uprawianą dyscypliną sportu i okresem cyklu treningowego. Średnie zapotrzebowanie energetyczne sportowców jest o 50% większe niż osób dorosłych.
Cel. Celem niniejszej pracy była charakterystyka sposobu żywienia z uwzględnieniem suplementacji diety oraz ocena wskaźników somatycznych grupy zawodniczek klubu siatkarskiego AZS Białystok.
Materiały i metody. Badaniem objęto 17 kobiet. Narzędziami badawczymi był kwestionariusz ankiety składający się z wywiadu 24 godzinnego oraz kwestionariusz ankiety dotyczący spożywanych suplementów, a także wyniki analizy składu ciała wykonane metodą bioimpedancji elektrycznej z wykorzystaniem analizatora InBody 220.
Wyniki. Analiza uzyskanych danych wykazała, że cechy antropometryczne i skład ciała zawodniczek AZS Białystok jest zgodny z zaleceniami dotyczącymi cech somatycznych w siatkówce. Stwierdzono, że dzienne racje pokarmowe badanych zawodniczek były niskoenergetyczne w stosunku do zaleceń dla osób aktywnych fizycznie, ze zbyt niską podażą węglowodanów oraz błonnika pokarmowego, a także ze zbyt wysokim udziałem nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu pokarmowego, a zbyt niskim jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wykazano niepokojąco niską podaż witamin i składników mineralnych, w szczególności żelaza i wapnia oraz niewystarczającą suplementację diet badanych siatkarek. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w składzie ciała badanych zawodniczek. Zaleca się jednak dążenie do zwiększenia masy mięśniowej oraz nieznacznej redukcji zawartości tkanki tłuszczowej.
Wnioski. Wyniki oceny jadłospisów wskazują na potrzebę edukacji żywieniowej badanych kobiet oraz konieczność dalszych badań nad oceną żywienia sportowców.  

Downloads: 5616