PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(3): 279-285

Analysis of the dietary factors contributing to the future osteoporosis risk in young Polish women.
[Analysis of the dietary factors contributing to the future osteoporosis risk in young Polish women.]

P. Sidor, D. Głąbska, D. Włodarek

ABSTRACT
Background. The osteoporosis is becoming serious problem for the preventive healthcare, that is stated for Poland and western countries. The loss of bone mass in women may be even five times higher than in men, so in the osteoporosis preventive strategies, young women are indicated as best potential target group.
Objective. The aim of the study was to analyze the osteoporosis risk, on the basis of diet assessment in young Polish women, while satisfying nutritional needs for bone health-related nutrients was taken into account.
Material and Methods. The study was conducted in the group of 75 women, aged 20-30, who prepared three-day dietary record (14% of underweight, 15% of excessive body mass individuals). The intakes of nutrients being associated directly with risk of osteoporosis (protein, potassium, calcium, magnesium, vitamin D, vitamin B6, folates, vitamin B12, vitamin C) were analysed.
Results. The vast majority (89%) of individuals was characterized by lower declared energy intake than calculated requirement. The majority was characterized by inadequate intake of potassium, calcium, magnesium, vitamin D and folates. Only 25% was characterized by an adequate intake of calcium and, while supplementation was taken into account, 10% was characterized by an adequate intake of vitamin D.
Conclusions. Following diets declared by the analysed young women may be the factor increasing seriously the risk of osteoporosis, as well as the risk of other diet-related diseases. The low intake of majority of analysed nutrients in the analysed group may result mainly from low energy value of declared diets. Taking into account the proper BMI of the majority of analysed group of young women and low energy value of their declared diets, the common underreporting may be supposed, and it may contribute to osteoporosis risk overestimation.

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Osteoporoza staje się obecnie, zarówno w Polsce, jak i innych krajach rozwiniętych, coraz poważniejszym problemem, który należy rozwiązywać, podejmując odpowiednie działania profilaktyczne. Utrata masy kostnej u kobiet może być nawet pięciokrotnie większa, niż u mężczyzn, stąd dla strategii w dietoprofilaktyce osteoporozy wskazuje się młode kobiety jako najlepszą potencjalną grupę docelową.
Cel badań. Celem badania była analiza ryzyka osteoporozy, w oparciu o ocenę diety młodych kobiet z Polski, w której uwzględniono ocenę pokrycia zapotrzebowania na składniki odżywcze niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania kości.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 75 kobiet w wieku 20-30 lat, które wykonały 3-dniowe bieżące notowanie spożycia (14% kobiet niedożywionych, 15% – z nadmierną masą ciała). Analizowano spożycie składników odżywczych bezpośrednio związanych z ryzykiem osteoporozy (białko, potas, wapń, magnez, witamina D, witamina B6, foliany, witamina B12, witamina C).
Wyniki. W przypadku zdecydowanej większości badanych kobiet (89%) stwierdzono niższą wartość energetyczną deklarowanej diety niż ich wyliczone zapotrzebowanie energetyczne. Większość z nich charakteryzowała się niedostatecznym spożyciem potasu, wapnia, magnezu, witaminy D i folianów. Zaledwie 25% miało zalecaną podaż wapnia i, po uwzględnieniu stosowanej suplementacji, 10% – witaminy D.
Wnioski. Stosowanie diet deklarowanych przez badane młode kobiety może być czynnikiem istotnie zwiększającym ryzyko osteoporozy, jak również ryzyko innych chorób dietozależnych. Niskie spożycie większości ocenianych składników odżywczych mogło w badanej grupie wynikać głównie z niskiej wartości energetycznej deklarowanych diet. Uwzględniając prawidłowe BMI większości młodych kobiet z badanej grupy i niską wartość energetyczną deklarowanych przez nie diet, można podejrzewać w tej grupie powszechne niedoszacowanie spożycia, co przyczyniać się może do przeszacowania faktycznego ryzyka rozwoju osteoporozy.

Downloads: 1752