PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2015, 66(3): 217-223

Analysis of selected chemical parameters in Piemontese wines.
[Analysis of selected chemical parameters in Piemontese wines.]

A.E. Stępień, K. Stawarczyk, M. Bilek, K. M. Kędziora

ABSTRACT
Background. Piemontese wines are well known and valued all over the world. The most popular of them are Barolo and Barbaresco wines. However, in Poland, they are still little known and only now are being gradually introduced to a wider range of consumers.  

Objective. The aim of this study was to evaluate the content of inorganic anions, minerals, sugars and glycerol of Piemontese wines from micro-region Langhe, classified as DOCG („Denominazione di Origine Controllata e Garantita”, ie. controlled designation of origin guaranteed) and DOC („Denominazione di Origine Controllata”, ie. controlled designation of origin) products.  
Material and Methods. Seven types of red wines and one type of white wine were tested. High Performance Ion Chro­matography with conductometric detection (HPLC-CD) was used to measure the content of inorganic anions, ie. fluorides, chlorides, sulfates and phosphates. Flame atomic absorption spectrometry (F-AAS) was used to measure the content of minerals, ie. magnesium, calcium, sodium, copper, potassium, zinc and iron, while High Performance Liquid Chromatog­raphy with charged aerosol detection (HPLC-CAD) was used to measure the content of glycerol and sugars, ie. fructose, glucose and sucrose.  
Results. Our studies show that although Piemontese wines are characterized by a relatively low content of minerals in com­parison with the wines from other regions, they contain a lot of ingredients that have beneficial effects for human health. Moreover, we observed that the studied wines contain particularly high concentration of inorganic ions – phosphates and fluorides. Furthermore, all tested red wines show far reaching similarities in their chemical properties, which is possibly a direct consequence of using in their production locally cultivated grape varieties.  
Conclusions. Analysis of the wines from the Piemont region, classified as DOCG, DOC, confirmed that these are dry wines of a high quality.  
STRESZCZENIE  
Wprowadzenie. Wina piemonckie są znane i cenione na całym świecie. Wśród najpopularniejszych wymienia się wina Barolo i Barbaresco. W Polsce wina piemonckie są nadal mało znane i wprowadzane dopiero do dystrybucji.  
Cel. Celem badań była ocena zawartości anionów nieorganicznych, składników mineralnych oraz cukrów i glicerolu w wi­nach piemonckich, klasyfikowanych jako wina DOCG („Denominazione di Origine Controllata e Garantita”, tj. o kontrolo­wanym oznaczeniu gwarantowanego pochodzenia) i DOC („Denominazione di Origine Controllata”, tj. o kontrolowanym oznaczeniu pochodzenia) z mikroregionu Langhe.  
Materiał i metody. W siedmiu czerwonych i jednym białym piemonckich winach oznaczano zawartość: składników mine­ralnych, tj. magnezu, wapnia, sodu, miedzi, potasu, cynku i żelaza z użyciem metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA), anionów nieorganicznych, tj. fluorków, chlorków, siarczanów (VI) i fosforanów (V) z użyciem metody wysoko­ sprawnej chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (HPIC-CD) oraz glicerolu i cukrów, tj. fruktozy, glukozy i sacharozy z użyciem metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją wyładowań koronowych (HPLC-CAD).  
Wyniki: Badania wykazały, że wina piemonckie mogą być korzystnym źródłem składników prozdrowotnych, choć w porównaniu z innymi winami z całego świata charakteryzują się niską zawartością składników mineralnych. Wykazują także specyfikę pod względem wysokiej zawartości anionów nieorganicznych, tj. fluorków i fosforanów. Odnotowano równocześnie duże podobieństwa w składzie chemicznym win czerwonych, co może być charakterystyczne dla danego rejonu upraw winorośli.  
Wnioski. Analiza win piemonckich, klasyfikowanych jako DOCG i DOC potwierdziła, że są to wina wysokojakościowe i wytrawne.

Downloads: 1378