PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(2): 165-174

Analysis of nutrition and nutritional status of haemodialysis patients
[Analysis of nutrition and nutritional status of haemodialysis patients]

A. Bogacka, A. Sobczak-Czynsz, E. Kucharska, M. Madaj, K. Stucka

ABSTRACT
Background. Chronic kidney disease (CKD) is a common disease of civilization where nutrition is part of the treatment. Diet therapy is difficult as it is necessary to control the intake of: energy, protein and minerals – Na, K, Ca and P in the daily food rations (DFR). 
Objective. The aim of the study was to assess the nutritional status and diets of haemodialysis (HD) patients.
Material and methods. The study involved 141 haemodialysis patients, at the average age of 65.9. The patients were divided into groups taking into consideration their sex and diagnosis for diabetes. The information on the diets were collected using a 7-day dietary recall. In the DFRs the amount of energy and 22 nutrients were calculated. Obtained results were compared with requirements for HD patients.
Results. Appropriate nutritional status (measured with BMI) was reported for majority of women (70.6%) and almost half of men, however, excessive weight was recognized in every third female patient and more than half male patients, and type I obesity was noted in 7.8% of men. The analysis of the results showed that diets of all examined patients were deficient in energy and protein (except women with diabetes), whereas the consumption of fat was appropriate in both groups of women. The recommendations with respect to the amount of cholesterol were met but dietary fibre was too low. Intake of vitamins B1, D, C, folates and Ca and Mg was lower and intake of vitamin B12 was higher than recommended.
Conclusions. Assessment of the coverage of the demand on nutrients in HD patients should not be based on the analysis of their nutritional status (BMI) only but also on the analysis of diets, especially in case of diabetes.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Przewlekła niewydolność nerek jest częstą chorobą cywilizacyjną, w której żywienie jest składową procesu leczenia. Dietoterapia jest trudna, ze względu na konieczność kontrolowania energii i spożycia białka oraz składników mineralnych (Na, K, Ca and P) w całodziennych racjach pokarmowych (CRP)
Cel badań. Celem badań była ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia hemodializowanych (HD) pacjentów.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 141 hemodializowanych pacjentów w wieku średnio 65,9 lat, których podzielono na grupy uwzględniając płeć i obecność cukrzycy. Dane na temat sposobu żywienia zebrano metodą bieżącego notowania z 7 dni. W całodziennej racji pokarmowej wyliczono zawartość energii oraz 22 składników diety. Uzyskane wartości porównano z normami dla HD pacjentów.
Wyniki. Prawidłowe BMI stwierdzono u większości kobiet (70,6%) i niespełna połowy mężczyzn, natomiast u co trzeciej pacjentki i ponad połowy pacjentów rozpoznano nadwagę oraz otyłość I stopnia u 7,8% mężczyzn. Analiza wyników wykazała, że sposób żywienia wszystkich badanych był nieodpowiedni pod względem ilości energii, białka w dietach (wyjątek kobiety z cukrzycą), natomiast spożycie tłuszczu było prawidłowe w obu grupach kobiet. Spełniono zalecenia odnośnie ilości cholesterolu, natomiast błonnika w dietach było za mało. U wszystkich badanych wykazano niższą od zaleceń podaż witamin: B1, D, C, folianów oraz Ca i Mg; nadmierną witaminy B12.
Wnioski. W ocenie pokrycia zapotrzebowania na składniki diety u HD osób należałoby badać nie tylko stan odżywienia, lecz również sposób żywienia, szczególnie w przebiegu cukrzycy.

Downloads: 1623