PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(4): 365-369

Analiza powiadomień dotyczących przekroczeń dopuszczalnego poziomu histaminy na podstawie raportów RASFF
[Analysis of notifications on the exceeding of the acceptable level of histamine according to the RASFF reports]

D. Sawilska-Rautenstrauch, H.Gawarska, K. Karłowski

STRESZCZENIE
Histamina jest aminą biogenną wytwarzaną w znacznych ilościach w rybach i produktach rybnych zanieczyszczonych bakteriami. Zawartość histaminy w rybach nie może przekraczać 200 mg/kg, ponieważ może powodować zatrucia. Dawka powyżej 1000 mg/kg jest toksyczna, niebezpieczna dla konsumenta. Do systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) wpływają powiadomienia o przekroczeniach dopuszczalnego poziomu histaminy w żywności. W latach 2003 - 2009 wpłynęło 272 powiadomień w tym 72 alarmowych i 178 informacyjnych. Wysokie zawartości histaminy przekraczające dopuszczalny limit stwierdzono: w tuńczyku ponad 40-krotne (8299 mg/kg), koryfenie (mahi-mahi) ponad 17-krotne (3490 mg/kg), sardynkach 9-krotne (1820 mg/kg), anchovii (sardela) 8-krotne (1630 mg/kg) oraz sosie rybnym ponad 7-krotne (1467 mg/kg).

ABSTRACT
 The histamine is biogenic amine produced in considerable amounts in fish and fish products contaminated with bacteria. Histamine content in fish should not exceed 200 mg/kg, higher levels can cause poisoning and the concentrations above 1000 mg/kg are toxic and may be dangerous for man. The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) notifies the exceedances of the permissible level of histamine. In the years 2003 - 2009 there have been 272 notifications, including 72 alarm and 178 information. High histamine content in tuna exceeding the permissible level up to more than 40-fold (8299 mg/kg), in coryfena (mahi-mahi), more than 17-fold (3490 mg/kg), sardines 9-fold (1820 mg/kg), anchovii (anchovies) and 8-fold (1630 mg/kg) and fish sauce over a 7-fold (1467 mg/kg) was observed.

Downloads: 2090