PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(4): 389-393

Analiza porównawcza stylu życia otyłych kobiet przed menopauzą i w okresie perimenopauzy
[Comparative analysis of lifestyle obese women before menopause and perimenopause period]

L. Pachocka

STRESZCZENIE
Do podstawowych zasad prawidłowego stylu życia należą: zachowanie odpowiedniej diety oraz zwiększenie aktywności fizycznej i zaprzestanie palenia. Nieprzestrzeganie tych zaleceń prowadzi do zwiększonego występowania przewleklych chorób niezakaźnych,, w tym otyłości. Celem pracy była analiza porównawcza stylu życia kobiet przed menopauzą i w okresie perimenopauzy ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób żywienia. W obu badanych grupach wykazano nieprawidłowości w sposobie żywienia i małą aktywność fizyczną.

ABSTRACT
 The fundamental principles of good style of life are: maintaining an adequate diet and increasing physical activity and smoking cessation. Failure to comply with these recommendations, leading to increased prevalence in subjects of noncommunicable diseases, including obesity. The aim of this study was a comparative analysis of life-style pre-menopausal women and during perimenopause, with emphasis on the role of the diet. In both examined groups an irregularity in the diet and low physical activity have been shown.

Downloads: 1208