PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(1): 31-34

Analiza podaży likopenu w całodziennych racjach pokarmowych kobiet z terenu Dolnego Śląska
[Evaluation of lycopene intake in daily food rations of women from the Lower Silesia region]

M. Bronkowska, J. Biernat

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena podaży likopenu w całodziennych racjach pokarmowych kobiet (n=725) z terenu Dolnego Śląska. W badaniach do tego celu wykorzystano 24-godzinny wywiad Ŝywieniowy. Badaną grupę kobiet podzielono według wskaźnika masy ciała (BMI). Średnia zawartość likopenu w całodziennych racjach pokarmowych 725 badanych kobiet wynosiła 7,5 mg. Stwierdzono, że najwyższą podażą likopenu charakteryzowała się średnia całodzienna średnia racja pokarmowa kobiet z otyłością (BMI >30). Wykazano niską wiedzę badanych kobiet na temat roli likopenu w diecie. Wskazane jest podjęcie odpowiednich działań edukacyjnych w tym zakresie.

 

ABSTRACT
The aim of this study was to assess lycopene in daily food rations of women (n=725) from the Lower Silesia region. The data on the lycopene intake were collected using 24–hour recall and diet history questionnaire. The intake of lycopene was not too low. The average lycopene contents in the daily food rations of 725 women from Lower Silesia region was 7.5 mg. The highest lycopene intake was found in the food daily rations of women with BMI >30. In examined group of women low knowledge on the importance of the role of lycopene in health was noticed. Educational interventions are required to inform women and to increase lycopene intake among them.

Downloads: 995