PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(3): 243-249

A subjective dissatisfaction with body weight in young women: do eating behaviours play a role?
[A subjective dissatisfaction with body weight in young women: do eating behaviours play a role?]

K. E. Przybyłowicz, D. Jesiołowska, M. Obara-Gołębiowska, L. Antoniak

ABSTRACT

Background. Food less frequently used to provide the necessary nutrients for the survival and the body begins to play a role, which it is not able to cope with, leading to a dysfunctional its use. In an era of obesity, excessive interest in his appearance and lean silhouette assigning too much significance relates to a growing number of young women. Young women due to a period of their procreative years are particularly vulnerable to the consequences of abnormal eating habits that threaten the health of women and their offspring.
Objectives. In young women of reproductive age, to determine the emotional and habitual reasons behind binge eating and the effect that restriction diets can have for achieving desired body mass in relation to physical activity and the willingness to improve their weight.  
Material and methods. Subjects surveyed were 372 women aged 18 to 27 years (mean 20.6 ± 1.4) who answered a ques¬tionnaire on dietary behaviour devised by Ogińska-Bulik and Putyński [21] which had been extended to include body mass perception/image, adoption of slimming diets, levels of physical activity and place of residence. The women’s actual body mass, height and body fat (adipose tissue content) were also measured.  
Results. Most subjects (63.9%) were dissatisfied with their figures whilst 33.5% underwent slimming diets at least once. Those overweight, complained much more about their figures compared to normal weight women (97.9% vs. 65.1%, p<0.01), as well as being respectively more emotionally prone to overeating (4.5 ± 2.2 vs. 5.2 ± 2 points round, p <0.01), but less for adopting any dietary restriction (3.5 ± 2.7 vs. 4.8 ± 2.3, p <0.01).  
Conclusions. It seems necessary to create a prevention and educational programs on proper nutrition and the perception of one’s own body as effective tools in reducing eating disorders in terms of the health of young women and multigenerational inheritance health of their offspring.  

STRESZCZENIE  

Wprowadzenie. Żywność coraz rzadziej służy do dostarczania potrzebnych do przeżycia składników odżywczych ciału a zaczyna odgrywać role, którym nie jest w stanie sprostać, co prowadzi do jej dysfunkcjonalnego zastosowania. W erze otyłości nadmierne zainteresowanie swoim wyglądem oraz przypisywanie szczupłej sylwetce zbyt dużego znaczenia dotyczy coraz większej grupy młodych kobiet. Młode kobiety ze względu na okres okołokoncepcyjny są szczególnie narażone na konsekwencje nieprawidłowych nawyków żywieniowych, które zagrażają zdrowiu kobiet i ich potomstwu.  
Cel badań. Badanie i ocena emocjonalnego i nawykowego objadania się oraz stosowania restrykcji dietetycznych w relacji do subiektywnej oceny posiadanej i oczekiwanej masy ciała, aktywności fizycznej i chęci jej zmiany wśród młodych kobiet w wieku prokreacyjnym.  
Materiał i metody. Badaniem objęto 372 kobiety w wieku od 18 do 27 (20,6 ± 1,4) lat. W badaniach stosowano Kwestio¬nariusz Zachowań Związanych z Jedzeniem Ogińskiej-Bulik i Putyńskiego [21], poszerzony o ankietę własną zawierającą pytania dotyczące stosunku do masy ciała, częstości stosowania diet odchudzających, stopnia aktywności fizycznej oraz miejsca zamieszkania. Następnie dokonano pomiarów masy i wysokości ciała oraz zawartości tłuszczu w organizmie.  
Wyniki. Wśród badanych kobiet 63,9% było niezadowolonych z sylwetki, a 33,5% badanych odchudzało się chociaż 1 raz. Kobiety o nadmiernej masie ciała w porównaniu do kobiet z prawidłową masą ciała były najbardziej niezadowolone Związaz sylwetki (97,9% vs. 65,1%, p<0,01) i wykazywały największe tendencje do emocjonalnego przejadania (4,5±2,2 pkt vs. 5,2±2 pkt, p<0,01) oraz restrykcji dietetycznych (3,5±2,7 vs. 4,8±2,3, p<0,01).
Wnioski. Konieczne wydaje się stworzenie programów prewencyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego żywienia i postrzegania własnego ciała jako skutecznych narzędzi w ograniczeniu zaburzeń odżywiania w aspekcie zdrowia młodych kobiet i wielopokoleniowego dziedziczenia zdrowia u ich potomstwa.  

Downloads: 1802