PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(4): 353-362

Consumption of different types of bakery products and its effect on visceral fat area in healthy population
[Consumption of different types of bakery products and its effect on visceral fat area in healthy population]

Martina Gažarowa, Petra Lenártová, Jana Kopčeková, Jana Mrázová, Maria Holovičová, Zuzana Chlebová, Joanna Wyka

ABSTRACT
Background. Bread is one of the world’s most consumed food commodity. However, in the last years consumption of bread and bakery products has declined, especially in the Western population. The reason for concern is the weight gain and presence of gluten in these products. Gluten is unacceptable in the diet only in patients with celiac disease who are forced adhere the gluten-free diet all the time. The consequences of gluten-free diet in healthy people are the subject of many recent studies.
Objective. The aim of this study was to evaluate the changes of visceral fat area in the general population after 6 weeks of consumption of gluten-free, gluten-containing and whole-grain bread and other bakery products.
Material and Methods. The study group consisted of 120 volunteers divided into four subgroups each with 30 subjects. Anthropometric measurements were made using the InBody 720 (Biospace Co. Ltd., Seoul, Republic of Korea). We used the Lookin’Body 3.0 software to process the results. The collected data from anthropometric measurements were evaluated statistically and graphically in Microsoft Office Excel 2010 (Los Angeles, CA, USA).
Results. After the intervention we found out that visceral fat area values increased in probands consuming gluten-free and gluten-containing bakery products, but these changes were not significant (P>0.05; 72.7±29.18 cm2 vs 73.26±30.32 cm2 and 69.6±34.06 cm2 vs 70.34±32.33 cm2, respectively). In whole-grain and control group we observed a reduction in visceral fat area, in the control group there was a significant change (P>0.05 – 91.58±33 cm2 vs 90.47±34.37 cm2 and PConclusions. Consumption of different types of bakery products has mostly changed the visceral fat area values in a positive direction.

STRESZCZENIE
Wstęp. Chleb jest jednym z najczęściej spożywanych produktów żywnościowych na świecie. Jednak w ostatnich latach spadło spożycie pieczywa, zwłaszcza w populacji zachodniej. Powodem rezygnacji z konsumpcji jest obawa o przyrost masy ciała i obecność glutenu w tych produktach. Gluten jest niedopuszczalny w diecie tylko u pacjentów z celiakią, którzy są zmuszeni stosować dietę bezglutenową. Konsekwencje stosowania diety bezglutenowej u zdrowych ludzi są przedmiotem wielu ostatnich badań.
Cel. Celem badania była ocena zmian w obszarze trzewnej tkanki tłuszczowej w grupie badanej po 6 tygodniach konsumpcji: chleba bezglutenowego, chleba zawierającego gluten i chleba pełnoziarnistego oraz innych produktów piekarniczych.
Materiał i metody. Grupa badana składała się ze 120 ochotników podzielonych na cztery podgrupy, w każdej po 30 osób. Pomiary antropometryczne wykonano przy użyciu InBody 720 (Biospace Co. Ltd., Seoul, Republika Korei). Do analizy wyników wykorzystano oprogramowanie Lookin’Body 3.0. Zebrane dane z pomiarów antropometrycznych zostały ocenione statystycznie i graficznie w Microsoft Office Excel 2010 (Los Angeles, Kalifornia, USA).
Wyniki. Po interwencji dietetycznej wykazano, że wartości trzewnej tkanki tłuszczowej wzrosły u osób spożywających produkty piekarnicze bezglutenowe i zawierające gluten, ale zmiany te nie były istotne statystycznie (p> 0,05, 72,7 ± 29,18 cm2 w porównaniu z 73,26 ± 30,32 cm2 i 69,6 ± 34,06 cm2 vs 70.34 ± 32,33 cm2, odpowiednio). W grupie osób spożywających chleb pełnoziarnisty i kontrolnej obserwowano zmniejszenie trzewnej tkanki tłuszczowej, w grupie kontrolnej nastąpiła istotna zmiana (p> 0,05 - 91,58 ± 33 cm2 wobec 90,47 ± 34,37 cm2 i pWnioski. Spożywanie różnych rodzajów produktów piekarniczych w większości zmieniło zawartość trzewnej tkanki tłuszczowej u osób poddanych badaniu.

Liczba pobrań: 887